Procese de zeci de miliarde de lei pierdute în ultimii ani de Primăria Mangalia

0
276

Pri­mă­ria Man­ga­lia are, în acest moment, pe rol, zeci şi poa­te chiar sute de dosa­re, în diver­se sta­dii de jude­ca­tă. Alte pro­ce­se au fost pier­du­te ire­vo­ca­bil, grav fiind fap­tul că pri­mă­ria are de achi­tat, în urma aces­tor pro­ce­se, mili­ar­de de lei vechi. Bani ai man­ga­li­oţi­lor plăti­tori de taxe şi impozite…

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor pri­mă­ri­ei, în acest moment insti­tu­ţia are „moş­te­ni­te“, de la admi­nis­tra­ţi­i­le ante­ri­oa­re, 107 dosa­re. Aces­to­ra li se ada­u­gă alte 34 pro­ce­se, majo­ri­ta­tea în curs de solu­ţio­na­re, dema­ra­te în actu­a­lul mandat.

26 de dosa­re afla­te pe rol sunt repre­zen­tan­te de liti­gi­i­le cu fun­cţio­na­rii publici pen­tru recu­pe­ra­rea sume­lor repre­zen­tând spo­ruri acor­da­te aces­to­ra şi pe care Cur­tea de Con­turi le‑a apre­ciat ca fiind nele­ga­le. Juri­ş­tii pri­mă­ri­ei spun că instanţa a emis înche­ie­rea nr. VI/2011 a Curţii de Con­turi şi deci­zia nr. VII/2011 prin care a sta­bi­lit ca nele­ga­lă deci­zia Curţii de Con­turi. Faţă de aceas­tă situ­a­ţie, pri­mă­ria Man­ga­lia rămâ­ne, în con­ti­nu­a­re, obli­ga­tă să res­pec­te drep­tu­ri­le sala­ri­a­le ale anga­ja­ţi­lor acor­da­te până în 2011.

Cele mai cele­bre două dosa­re, cu impli­ca­ţii finan­ci­a­re pen­tru buge­tul local sunt cele din 2010, în care pri­mă­ria a fost che­ma­tă la jude­ca­tă de S.C. Erdan S.R.L. şi S.C. Fill I Com S.R.L. Potri­vit repre­zen­tanţi­lor auto­ri­tă­ţii publi­ce loca­le, cele două fir­me, care ar fi tre­bu­it să asi­gu­re trans­por­tul cu mini­ca­re în sta­ţiuni – câş­ti­gând, în acest sens, o lici­ta­ţie orga­ni­za­tă de pri­mă­rie – nu au fost lăsa­te să efec­tu­e­ze acest tip de activitate.

Pri­ma instanţă a sta­bi­lit con­ti­nu­a­rea lici­ta­ţi­ei pen­tru tra­se­e­le de mini­ca­re cu ace­ia­şi mem­bri, dar, deo­a­re­ce comi­sia de lici­ta­ţie a decis că res­pec­ti­ve­le fir­me nu sunt câş­ti­gă­toa­re, s‑a con­tes­tat în instanţă deci­zia aces­te­ia. Instanţa a sta­bi­lit, din nou, con­ti­nu­a­rea lici­ta­ţi­ei. Pen­tru că aceas­tă comi­sie şi‑a păs­trat deci­zia ante­ri­oa­ră, instanţa a obli­gat fos­ta con­du­ce­re la acor­da­rea de dau­ne mate­ri­a­le către res­pec­ti­ve­le soci­e­tă­ţi, în valoa­re de 21 mili­ar­de de lei pe peri­oa­da ani­lor 2009–2011“, afir­mă juri­ş­tii pri­mă­ri­ei. Aceş­tia îi con­si­de­ră vino­va­ţi de situ­a­ţie pe avo­ca­ţii pri­mă­ri­ei de la data res­pec­ti­vă, care nu au „depus recurs în ter­me­nul pre­vă­zut de lege“.

Alte două fir­me soli­ci­tă pri­mă­ri­ei pla­ta a 50 de mili­ar­de de lei vechi

Cum pre­ce­den­tul a fost cre­at, cele două fir­me soli­ci­tă des­pă­gu­biri şi pen­tru acti­vi­ta­tea pe care nu au reu­şit să o pres­te­ze în urmă­to­rii doi ani: 2011–2013. Dosa­re­le se află în curs de solu­ţio­na­re în instanţe­le constănţene.

Alte două pro­ce­se, ce vor scoa­te bani buni din buge­tul local în cazul în care jude­că­to­rii vor admi­te că drep­ta­tea este de par­tea celor ce le-au inten­tat sunt liti­gi­i­le a două fir­me ce s‑au îndrep­tat împo­tri­va prim­pri­ei: MM Com­pany 2000 S.R.L. şi S.C. SZD S.R.L. Pri­ma doreş­te să pri­meas­că 900.000 de euro „pen­tru sume supli­men­ta­re pes­te con­trac­tul de achi­zi­ţie înche­iat şi fără a avea apro­ba­rea Con­si­li­u­lui Local“, în timp ce, pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te, cea de a doua fir­mă soli­ci­tă 9 mili­ar­de de lei vechi.

Dosa­rul MM Com­pany este în deru­la­re la Jude­că­to­ria Man­ga­lia (pro­xi­mul ter­men de jude­ca­tă fiind 13 mar­tie a.c.), iar cel cel al SZD S.R.L., în care pri­mă­ria şi ADPP Man­ga­lia au pier­dut, pe rând, la toa­te instanţe­le, se află la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie a Româ­ni­ei, cu ter­men de jude­ca­tă 18 sep­tem­brie a.c.

editiadesud.ro, 21.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply