Marius Saioc, performerul Mangaliei la atletism

0
228

Con­form unui pro­iect al muni­ci­pa­li­tă­ţii, pe pano­ul din cen­trul ora­şu­lui, lunar, este pro­mo­va­tă ima­gi­nea unei per­soa­ne de la nivel local, care, de‑a lun­gul tim­pu­lui, s‑a evi­denţi­at într-un dome­niu de activitate.

Atle­tul Mari­us Sai­oc este una din­tre aces­te per­soa­ne, care, prin efor­turi pro­prii, a reu­şit să facă per­for­manţă în sport, situ­ân­du-se întot­dea­u­na pe podi­u­mul com­pe­ti­ţi­i­lor naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le la care a participat. 

Deşi în via­ţa de zi cu zi el este poli­ţist, atle­tis­mul rămâ­ne pen­tru cri­mi­na­lis­tul Poli­ţi­ei Man­ga­lia pasiu­nea care îl pro­pul­sea­ză spre cele mai îna­l­te ţeluri. A debu­tat la CSS Man­ga­lia, cla­sa prof. Paul Ciu­per­că, în anul1984 şi a con­ti­nu­at acti­vi­ta­tea spor­ti­vă la ramu­ra sări­tu­ra în lun­gi­me şi tri­plu salt până în 1992, când s‑a îndrep­tat către o carie­ră mili­ta­ră. Însă, gân­dul că s‑a rupt defi­ni­tiv de spor­tul îndră­git nu i‑a dat pace mult timp. Aşa că, a reve­nit în atle­tis­mul de per­for­manţă în anul 2012, la secţia Mas­ters, ani­mat de dorinţa de a câş­ti­ga meda­lie după medalie. 

A fost nevo­it să con­cu­re­ze pen­tru CFR Con­stanţa în anii 2012–2013, peri­oa­dă în care a câş­ti­gat titlul de cam­pi­on bal­ca­nic în cadrul com­pe­ti­ţi­i­lor de la Izmir şi Zagreb şi mul­ti­ple alte meda­lii de aur şi argint la cate­go­ria 35–39 de ani, obţi­nu­te la con­cur­su­ri­le de atle­tism din ţară. De menţio­nat este fap­tul că, toa­te aces­te rezul­ta­te le‑a obţi­nut fără a dis­pu­ne de resur­se finan­ci­a­re pe măsu­ra efor­tu­lui depus şi fără a avea o bază de antre­na­ment adecvată. 

Ori­ce depla­sa­re către un con­curs inter­na­ţio­nal impli­că efor­turi finan­ci­a­re sub­stanţi­a­le pen­tru trans­port, caza­re şi taxe de con­curs. Am renu­nţat la mul­te alte lucruri în favoa­rea spor­tu­lui şi în defa­voa­rea fami­li­ei pen­tru a‑mi înde­plini obiec­ti­ve­le. Însă, mă bucur că mem­brii fami­li­ei îmi sunt mereu ală­tu­ri şi mi-au înţe­les pasiu­nea şi moti­va­ţia care mă impul­sio­nea­ză să merg mai depar­te”, afir­mă sportivul. 

El şi‑a dorit din­tot­dea­u­na să acti­veze la Man­ga­lia, dar, pen­tru că în oraş nu a exis­tat o secţie de atle­tism la niciun club spor­tiv a fost nevo­it să ia dru­mul Constanţei. 

Însă, dato­ri­tă unei cola­bo­rări defi­ci­ta­re în cadrul clu­bu­lui de la judeţ, în pre­zent, Mari­us Sai­oc se antre­nea­ză în ora­şul unde locu­ieş­te din­tot­dea­u­na, gra­ţie CS “Noua Gene­ra­ţie”, con­dus de prof. Cipri­an Broas­că, care a depus toa­te efor­tu­ri­le să înfi­inţe­ze o secţie de atle­tism, unde pot evo­lua şi alţi sportivi. 

Pri­ma par­ti­ci­pa­re a atle­tu­lui, pe anul în curs, de data aceas­ta repre­zen­tând Man­ga­lia şi impli­cit clu­bul din care face par­te, este pe 8 Mar­tie, la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Sală de la Bucu­reşti. În ace­ea­şi lună, în peri­oa­da 25–30 mar­tie, el va par­ti­ci­pa la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Atle­tism Indo­or — Budapesta. 

Prin­ci­pa­lul meu obiec­tiv la acest con­curs de talie mondi­a­lă este să mă cla­sez în pri­mii 12 spor­tivi, ceea ce înseam­nă că am şanse pen­tru a intra în fina­lă. Voi par­ti­ci­pa la ambe­le pro­be: sări­tu­ra în lun­gi­me şi tri­plu salt. Tot­o­da­tă, îmi doresc să depă­şesc pro­pri­ul rezul­tat de 12 metri şi 14 cen­ti­me­tri, care repre­zin­tă noul record naţio­nal. Com­pe­ti­ţia este acer­bă, vor fi pre­zenţi aprox. 3000 de spor­tivi din pes­te 60 de ţări, dar nu mă spe­rie, ba dim­po­tri­vă, mă ambi­ţio­nea­ză”, mai spu­ne Mari­us Sai­oc. Tot în calen­da­rul com­pe­ti­ţio­nal 2014, se înre­gis­trea­ză par­ti­ci­pa­rea la Cam­pi­o­na­tul Euro­pean de pis­tă de la Izmir-Tur­cia, care va avea loc în luna august, Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de pis­tă din luna iunie, Jocu­ri­le Bal­ca­ni­ce de Atle­tism din Bul­ga­ria, unde spor­ti­vul îşi pro­pu­ne să depă­şeas­că pro­pri­i­le rezultate. 

Ca pro­iec­te de vii­tor, spor­ti­vul îşi doreş­te, în cazul în care se con­cre­ti­zea­ză înfi­inţa­rea unei baze adec­va­te pen­tru prac­ti­ca­rea atle­tis­mu­lui în Man­ga­lia, să antre­ne­ze copi­ii ora­şu­lui pasio­na­ţi de acest sport. 

Vreau să încep şi şcoa­la de antre­nori pen­tru a acti­va în cadrul clu­bu­lui şi ca antre­nor de copii, pen­tru că, în opi­nia mea, atle­tis­mul este cel mai com­plex şi fru­mos sport”, pre­ci­zea­ză mul­ti­plul cam­pi­on balcanic.

Din­co­lo de rezul­ta­te­le extra­or­di­na­re şi pasiu­nea pen­tru atle­tism, spor­ti­vul Mari­us Sai­oc are nevo­ie de susţi­ne­re finan­ci­a­ră pen­tru a con­ti­nua acest drum al spor­tu­lui de performanţă.

Pen­tru cei ce vor să îl susţi­nă finan­ci­ar, pot vira bani în con­tul clu­bu­lui “Noua Gene­ra­ţie” des­chis la BCR Man­ga­lia cu spe­ci­fi­ca­ţia Mari­us Saioc.

26 febru­a­rie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply