Guvernul a amânat limitarea tranzacţiilor în numerar şi reduce comisioanele bancare. Care este motivul

0
189

Guver­nul a amâ­nat legea care limi­tea­ză tranza­cţi­i­le în nume­rar şi redu­ce comi­si­oa­ne­le ban­ca­re, ast­fel încât docu­men­tul să fie dis­cu­tat în con­ti­nu­a­re cu repre­zen­tanţii mediu­lui de afa­ceri, care au for­mu­lat nume­roa­se obser­va­ţii, a decla­rat agenţi­ei MEDIAFAX Eugen Nico­lăes­cu, pro­pus minis­tru de Finanţe.

El a pre­ci­zat că pro­iec­tul de lege a fost amâ­nat la pro­pu­ne­rea sa şi că, doar după dis­cu­ţi­i­le cu medi­ul de afa­ceri, va fi apro­bat de Guvern şi trans­mis Par­la­men­tu­lui, care îl va adop­ta până la sfârşi­tul actu­a­lei sesiuni par­la­men­ta­re.

Guver­nul a amâ­nat adop­ta­rea pro­iec­tu­lui de lege, în urma pro­pu­ne­rii mele, susţi­nu­tă şi de minis­trul dele­gat pen­tru Medi­ul de Afa­ceri. Maria Gra­pini, moti­vul fiind că medi­ul de afa­ceri are nume­roa­se obser­va­ţii for­mu­la­te la acest pro­iect. S‑a con­ve­nit ca, în peri­oa­da urmă­toa­re, să avem con­sul­tări cu repre­zen­tanţii mediu­lui de afa­ceri, pen­tru a lua în con­si­de­ra­re obser­va­ţi­i­le aces­to­ra”, a spus Nico­lăes­cu pen­tru MEDIAFAX.

Citi­ti mai mult pe economica.net/, 12.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply