DIRECŢIA HIDROGRAFICĂ MARITIMĂ LA CEAS ANIVERSAR

0
267

WORKSHOP CU TEMA: HIDROGRAFIA ŞI ŞTIINŢELE MĂRII

Cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a 88 de ani de acti­vi­ta­te, Dire­cţia Hidro­gra­fică Mari­ti­mă, în cali­ta­te de auto­ri­ta­te naţio­na­lă în dome­ni­ul hidro­gra­fiei mari­ti­me, repre­zen­tan­tă a Româ­ni­ei la Orga­ni­za­ţia Hidro­gra­fică Inter­na­ţio­na­lă, orga­ni­zea­ză vineri, 21 febru­a­rie, la sedi­ul insti­tu­ţi­ei, înce­pând cu ora 10.00, un wor­k­shop cu tema Hidro­gra­fia şi şti­inţe­le mării.

Tema eve­ni­men­tu­lui din acest an ofe­ră par­ti­ci­panţi­lor oport­u­ni­tă­ţi diver­se de a lega acest aspect pro­fe­sio­nal esenţi­al fie de hidro­gra­fie, în gene­ral, fie de o meto­do­lo­gie sau teh­no­lo­gie ino­va­toa­re spe­ci­fi­că, uti­li­za­tă pen­tru maxi­mi­za­rea impor­tanţei per­so­na­lu­lui hidro­graf sau îmbu­nă­tă­ţi­rea efi­cienţei şi cali­tă­ţii vieţii pe mare, pre­cum şi a sigu­ranţei navigaţiei. 

Subiec­te­le aces­tui sim­po­zion se adre­sea­ză unei sfe­re extin­se de acti­vi­tă­ţi mari­ti­me şi por­tu­a­re, pre­cum pro­du­ce­rea şi comer­ci­a­li­za­rea echi­pa­men­te­lor hidro­gra­fice, exploa­tă­ri­le mari­ti­me şi por­tu­a­re, ridi­că­ri­le hidro­gra­fice şi car­to­gra­fia mari­nă, medi­ul şti­inţi­fic uni­ver­si­tar, pro­iec­te­le de cer­ce­ta­re şti­inţi­fi­că etc.

Ast­fel, prin acest eve­ni­ment, Dire­cţia Hidro­gra­fică Mari­ti­mă doreş­te să ofe­re par­ti­ci­panţi­lor posi­bi­li­ta­tea de a pre­zen­ta punc­te de vede­re pro­prii care să vină în spri­ji­nul îmbu­nă­tă­ţi­rii acti­vi­tă­ţii şi ser­vi­ci­i­lor con­e­xe dezvol­tă­rii hidro­gra­fiei în par­tea de vest a Mării Negre.

*****

Dire­cţia Hidro­gra­fică Mari­ti­mă este o struc­tu­ră impor­tan­tă a Forţe­lor Nava­le Româ­ne şi, tot­o­da­tă, este auto­ri­ta­tea naţio­na­lă în dome­ni­ul hidro­gra­fiei, car­to­gra­fi­ei şi sem­na­li­ză­rii mari­ti­me. 

Regle­men­ta­rea seg­men­tu­lui hidro­gra­fiei româ­neşti s‑a rea­li­zat la data de 23 febru­a­rie 1926, când a fost înfi­inţat Ser­vi­ci­ul Hidro­gra­fic Mari­tim al Româ­ni­ei, pre­cur­so­rul actu­a­lei Dire­cţii Hidro­gra­fice Mari­ti­me (DHM), dar înce­pu­tu­ri­le acti­vi­tă­ţii hidro­gra­fice în ţara noas­tră apar la sfârşi­tul seco­lu­lui al XIX-lea şi sunt strâns lega­te de nume­le unui ofi­ţer de mari­nă, loco­te­nen­tul coman­dor Ale­xan­dru Cătuneanu.

În peri­oa­da 1897–1899, un grup de ofi­ţeri de mari­nă a desfă­şu­rat acti­vi­tă­ţi de cer­ce­ta­re hidro­gra­fică, rea­li­zând pri­ma har­tă româ­neas­că de navi­ga­ţie. Aceas­tă har­tă a fost pre­zen­ta­tă, în anul 1900, la Expo­zi­ţia Uni­ver­sa­lă de la Paris, unde a pri­mit meda­lia de aur. Har­ta a fost cunos­cu­tă în Mari­nă sub nume­le de „Har­ta Căt­u­nea­nu”, fiind uti­li­za­tă în navi­ga­ţie până în anul 1951. 

În pri­me­le dece­nii ale seco­lu­lui XX, ele­men­te­le unei hărţi (loca­li­tă­ţi, şose­le, lacuri, râuri etc.) erau „aşe­za­te” cu tocul şi peni­ţa. Ulte­ri­or, în anii ’70, s‑a tre­cut la exe­cu­ta­rea hărţi­lor cu aju­to­rul coor­do­na­to­gra­fu­lui, un sis­tem rec­tan­gu­lar, alcă­tu­it din două rigle gra­da­te, per­pen­di­cu­la­re între ele. 

În anii 80, era folo­si­tă gra­va­rea. Har­ta era impri­ma­tă pe o folie de plas­tic, pe care era pusă o emul­sie (colo­diu umed).  Pe acest colo­diu se exe­cu­tau ele­men­te­le hărţii cu aju­to­rul pan­to­gra­fu­lui şi a cer­cu­lui gravimetric. 

          Înce­pând cu anul 2002, flu­xul de pro­du­cţie al hărţi­lor de mari­nă este com­plet digi­ta­li­zat. Hărţi­le mari­ne se exe­cu­tă pe cal­cu­la­tor, cu aju­to­rul unui pro­gram spe­ci­fic, numit CARIS. Tot în anul 2002, s‑a rea­li­zat pri­ma har­tă de navi­ga­ţie elec­tro­ni­că, con­form stan­dar­du­lui Orga­ni­za­ți­ei Hidrogra­fi­ce Inter­naționa­le.

Sta­tul Major al Forţe­lor Nava­le Române,

Com­par­ti­men­tul infor­ma­re şi rela­ţii publice, 

Joi, 20 febru­a­rie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply