MANGALIA — Startul sezonului turistic: 1–5 mai, cu CRAZY SALSA FEST!

1
568

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cra­zy Sal­sa Fest, inclus în Calen­da­rul inter­na­ţio­nal al Fes­ti­va­lu­ri­lor de Sal­sa, este orga­ni­zat în Man­ga­lia  de  către Clu­bul Spor­tiv „Noua Gene­ra­ţie”, prin preşe­din­te prof. Cipri­an Broască. 

Totul a înce­put în anul 2010, cu o mână de tineri şi cu ide­ea de a orga­ni­za un Fes­ti­val Sal­sa pilot. Con­cep­tul a por­nit de la eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te în ţări euro­pe­ne cu ori­zon­turi mai largi, pre­cum Ger­ma­nia, Aus­tria, Olan­da şi Bulgaria.

Anul aces­ta se impli­nesc 5 ani de cand Cra­zy Sal­sa Fest şi‑a facut debu­tul.   A fost difi­cil pen­tru public să asi­mi­le­ze con­cep­tul, mai ales că acest Fes­ti­val este o alter­na­ti­va edu­ca­tiv-cul­tu­ra­lă pen­tru copii şi adulti la tra­di­tio­na­lul mod de a săr­bă­tori 1 Mai mun­ci­to­resc… Men­ta­li­ta­tea româ­ni­lor nu era pro­gra­ma­tă  pen­tru un ase­me­nea eveniment… 

S‑a por­nit de la 400 de per­soa­ne, dar s‑a ajuns la aproa­pe 1500, în 2013.    În final, insis­tenţa orga­ni­za­to­ri­lor de a trans­mi­te un mesaj pozi­tiv a fost recom­pen­sa­tă, dova­dă suc­ce­sul de care se bucu­ră acest eveniment.

Cra­zy Sal­sa Fest se desfă­şoa­ră în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Par­ti­ci­pa­rea este posi­bi­lă pe baza de INVITATII emi­se de catre orga­ni­za­tori, în urma sele­cţi­ei ofer­te­lor veni­te din par­tea dife­ri­te­lor scoli de dans din întrea­ga lume. 

De‑a lun­gul tim­pu­lui, au fost invi­tati spe­ciali artisti si cam­pi­oni de sal­sa, bacha­ta si alte sti­luri de dans  din Franţa, Ita­lia, Tur­cia, Gre­cia, Bul­ga­ria, Cuba. 

Prin dans şi repre­zen­ta­ţii de artă a dan­su­lui, Cra­zy Sal­sa Fest pro­mo­vea­ză fru­mu­seţea, uni­ci­ta­tea fie­că­rei naţiuni, în con­tex­tul glo­ba­li­ză­rii şi al păs­tră­rii iden­ti­tă­ţii socio-cul­tu­ra­le. Schim­bu­ri­le cul­tu­ra­le şi de idei con­tri­bu­ie din plin la cunoa­ş­te­rea uma­nă, la întă­ri­rea pri­e­te­ni­ei şi îmbo­gă­ţi­rea ori­zon­tu­lui spi­ri­tu­al al participanţilor.

Ală­tu­ri de arti­ş­tii inter­na­tio­nali, pe sce­na Cra­zy Sal­sa Fest evo­lu­ea­ză de fie­ca­re dată arti­şti şi şcoli de dans din Româ­nia, fru­mu­seţea dan­su­lui lati­no fiind apre­cia­tă si la noi, la jus­ta sa valoare.

Vă ofe­rim o Gale­rie FOTO de la Ediţia 2013 Cra­zy Sal­sa Fest:

http://salsamagia.ro/crazy-salsa-fest-2013-show/ 

Şi un VIDEO de la Cra­zy Sal­sa Fest 2013, Man­ga­lia:

MangaliaNews.ro, Vineri, 21 febr.2014.

****************************************************************************

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply