Consiliul Local Mangalia a votat taxele şi impozitele pe 2014

0
287

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au votat, mier­curi sea­ra, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, Hotă­rârea pri­vind taxe­le şi impo­zi­te­le loca­le pe anul în curs. Pro­iec­tul ini­ţi­at de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an pre­ve­de ca taxe­le şi impo­zi­te­le să rămâ­nă la valoa­rea de anul tre­cut, atât pen­tru per­soa­ne­le juri­di­ce, cât şi pen­tru per­soa­ne­le fizice. 

Con­form docu­men­tu­lui, “pentru deter­mi­na­rea impo­zi­tu­lui pe clă­diri şi a taxei pen­tru eli­be­ra­rea auto­ri­za­ţi­ei de con­stru­i­re în cazul per­soa­ne­lor fizi­ce, pre­cum şi a impo­zi­tu­lui pe teren, pen­tru anul 2014, se menţi­ne deli­mi­ta­rea zone­lor apro­ba­tă prin HCL 52/2006 cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, pri­vind înca­dra­rea pe zone a tere­nu­ri­lor din Muni­ci­pi­ul Mangalia”. 

În baza pro­iec­tu­lui adop­tat de con­si­li­eri, se anu­lea­ză “cre­anţe­le fis­ca­le res­tan­te, mai mici de 10 lei, afla­te în sold la data de 31 decem­brie 2013”, iar persoa­ne­le ale căror veni­turi luna­re sunt mai mici decât sala­ri­ul minim brut pe ţară ori con­stau în exclu­si­vi­ta­te din indem­ni­za­ţie de şomaj sau aju­tor soci­al bene­fi­ci­a­ză de o redu­ce­re de 50% de la pla­ta impo­zi­tu­lui pe clă­diri şi a impo­zi­tu­lui pe teren. 

În tim­pul dez­ba­te­ri­lor refe­ri­toa­re la taxe şi impo­zi­te, repre­zen­tanţii PDL în CL au votat împo­tri­va pro­iec­tu­lui pro­pus de pri­mar, invo­când argu­men­te pe care cei­la­lţi colegi con­si­li­eri le-au cata­lo­gat ca fiind decla­ra­ţii poli­ti­ce cu carac­ter elec­to­ral, încăl­când ast­fel pro­ce­du­ra de desfă­şu­ra­re a şedinţei. 

La rân­dul său, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, a expli­cat că impo­zi­te­le pen­tru per­soa­ne fizi­ce sunt la nive­lul minim impus de Codul Fiscal. 

Este regre­ta­bil fap­tul că unii folo­sesc şedinţe­le CL pen­tru inte­re­se de par­tid şi refu­ză adop­ta­rea unor pro­iec­te bene­fi­ce ora­şu­lui nos­tru. Taxe­le pen­tru per­soa­ne juri­di­ce au rămas la nive­lul de anul tre­cut, iar cei care au con­tes­tat valoa­rea aces­to­ra în şedinţa de Con­si­liu s‑au trans­for­mat în avo­ca­ţi cu sim­brie ai unor com­pa­nii cu afa­ceri în zona Man­ga­li­ei şi care nici măcar nu au sedi­ul în ora­şul nos­tru, dar refu­ză să plă­teas­că dări­le la buge­tul local”, a expli­cat primarul. 

El a mai spus că prin­ci­pa­la dire­cţie în care se duc banii publici este pla­ta dato­ri­i­lor acu­mu­la­te în anii 2000, prin con­trac­te păgu­b­o­a­se pen­tru Pri­mă­ria Mangalia. 

Am vrut să redu­cem taxe­le, dar nu ne per­mi­te legea pen­tru că sun­tem între pri­me­le 10 pri­mă­rii din ţară la arie­ra­te, din cau­za chel­tu­ie­li­lor nejus­ti­fi­ca­te de acum 10–12 ani”, a menţio­nat primarul.

26 febru­a­rie 2014, Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply