Cât vor câştiga navaliștii din Mangalia pentru reparaţia navei Flaminia

0
275

Nava MSC Fla­mi­nia a reve­nit în Româ­nia pen­tru repa­ra­ții capi­ta­le, după ce a fost decon­ta­mi­na­tă într-un port din Dane­mar­ca, valoa­rea con­trac­tu­lui înche­iat cu Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI) ridi­cân­du-se la cir­ca 22 de mili­oa­ne de dolari, au infor­mat mier­curi repre­zen­tan­ții șan­ti­e­ru­lui naval din jude­tul Constanta.

Port­con­tai­ne­rul cu o capa­ci­ta­te de pes­te 85.000 tdw a acos­tat la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâni în por­tul româ­nesc, urmând ca lucră­ri­le de repa­ra­re să fie fina­li­za­te la sfâr­și­tul lunii mai.

Pur­tă­to­rul de cuvânt al șan­ti­e­ru­lui naval, Andrei Mihai, a men­țio­nat că lucră­ri­le con­trac­ta­te vizea­ză înde­păr­ta­rea struc­tu­rii de oțel ava­ri­a­te a cor­pu­lui navei, în zona maga­zi­i­lor de mar­fă patru, cinci și șase, fabri­ca­rea și monta­rea a 94 de bloc-sec­ții ale struc­tu­rii navei, înlo­cu­i­rea echi­pa­men­te­lor, sis­te­me­lor ava­ri­a­te, pre­cum și a cablu­ri­lor elec­tri­ce de for­ță și coman­dă afec­ta­te. Nava­liș­tii de la DMHI vor refa­ce, tot­o­da­tă, și con­e­xiu­ni­le sis­te­me­lor navei între zone­le nea­fec­ta­te de incen­diu și cele nou con­fec­țio­na­te și vor vop­si zona ava­ri­a­tă și cor­pul portcontainerului.

Andrei Mihai a men­țio­nat că Gar­da Națio­na­lă de Mediu (GNM) — Comi­sa­ri­a­tul jude­țean Con­stan­ța a făcut veri­fi­cări supli­men­ta­re pri­vind radi­oac­ti­vi­ta­tea, ieșind nega­tiv rezul­ta­tul tes­tă­ri­lor efec­tu­a­te de CNCAN prin Insti­tu­tul de cer­ce­tări nuclea­re Pitești. Comi­sa­rii GNM vor con­ti­nua veri­fi­că­ri­le la bor­dul navei Fla­mi­nia în anu­mi­te eta­pe teh­no­lo­gi­ce ale pro­ce­su­lui de reparație.

Con­form repre­zen­tan­ți­lor DMHI, șan­ti­e­rul naval de la Man­ga­lia efec­tu­ea­ză lucră­ri­le de repa­ra­re a navei Fla­mi­nia în urma câști­gă­rii unei lici­ta­ții la care au par­ti­ci­pat trei ofertanți.

Nico­le­ta Baciu, ziuaconstanta.ro/, 19.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply