Bal de caritate pentru un nou centru de donare de sânge, la Mangalia

0
286

 

După ce a orga­ni­zat mai mul­te sesiuni de infor­ma­re asu­pra donă­rii de sân­ge, Club Rota­ry Man­ga­lia va orga­ni­za, pe 22 febru­a­rie, un bal de cari­ta­te care are ca scop strân­ge­rea de fon­duri pen­tru înfi­inţa­rea unui nou cen­tru de dona­re de sân­ge în cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Mangalia.

Eve­ni­men­tul va avea loc şi pen­tru că sun­tem în pre­a­j­ma zilei inter­na­ţio­na­le Rota­ry, ast­fel că vom cupla cele două eve­ni­men­te. Balul de cari­ta­te are ca scop strân­ge­rea de fon­duri pen­tru înfi­inţa­rea unui cen­tru de dona­re de sân­ge în sudul lito­ra­lu­lui, la Man­ga­lia, în cadrul spi­ta­lu­lui. Cu banii strânşi după eve­ni­ment, spe­răm să putem achi­zi­ţio­na apa­ra­tu­ra nece­sa­ră şi să pri­mim toa­te acre­di­tă­ri­le. Pe de altă par­te, vom con­ti­nua să rea­li­zăm sesiuni de infor­ma­re cu pri­vi­re la impor­tanţa donă­rii de sânge.

Ne bucu­răm că avem spri­ji­nul con­du­ce­rii cen­tru­lui regio­nal de trans­fu­zie san­gu­i­nă Con­stanţa, mai pre­cis a dr. Ali­na Dobro­tă, care ne spri­ji­nă pe par­tea de instru­i­re medi­ca­lă, dar şi de susţi­ne­rea repre­zen­tanţi­lor Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia”, a expli­cat dr.Ana Ole­niuc, pre­se­din­te­le Rota­ry Club Mangalia.

Andre­ea NĂSTASE, cugetliber.ro/stiri-sanatate, Joi, 20 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply