REFERENDUM pentru Constituţie, SIMULTAN cu EUROPARLAMENTARELE

0
257

Lide­rii USL au decis, dumi­ni­că sea­ră, într‑o şedinţă res­trân­să, infor­ma­lă, să con­voa­ce refe­ren­du­mul pen­tru revi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţi­ei în luna mai, oda­tă cu ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re.

Tot­o­da­tă, USL a sta­bi­lit ca refe­ren­du­mul să se desfă­şoa­re pe par­cur­sul a două zile. Refe­ren­du­mul se va desfă­şu­ra cu un prag elec­to­ral de 50% pre­zenţă.

Lide­rii USL Vic­tor Pon­ta şi Crin Anto­ne­scu urmea­ză să anu­nţe ofi­ci­al aces­te deci­zii în cur­sul zilei de luni, într‑o con­fe­rinţă de pre­să susţi­nu­tă în comun, ime­di­at după şedinţa ofi­ci­a­lă a USL, con­vo­ca­tă pen­tru ora 11:00.

Infor­ma­ţia a fost con­fir­ma­tă de minis­trul de Inter­ne, Radu Stroe. Aces­ta a fost între­bat, îna­in­te de şedinţa USL, dacă refe­ren­du­mul pen­tru revi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţi­ei va fi orga­ni­zat la ace­ea­şi dată cu ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re. “Da, aşa e”, a repli­cat minis­trul libe­ral.

Pro­ba­bil două zile”, a mai afir­mat Stroe, între­bat dacă refe­ren­du­mul de revi­zu­i­re ar putea fi orga­ni­zat pe par­cur­sul a două zile.

Minis­trul a mai pre­ci­zat că în pro­to­co­lul USL se va menţio­na nume­le can­di­da­tu­lui USL la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, pre­cum şi al pre­mi­e­ru­lui.

Lide­rii USL au dis­cu­tat, dumi­ni­că sea­ră, în cadrul unei între­ve­deri în for­mat res­trâns, des­pre can­di­da­tu­ra la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re pe lis­te comu­ne, pre­cum şi des­pre gra­dul în care pro­to­co­lul USL va suferi modi­fi­cări, au decla­rat, pen­tru MEDIAFAX, sur­se din USL.

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET: realitatea.net/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply