Noi măsuri ale Comandamentului de iarnă, la Mangalia

0
137
Booking.com

Auto­ri­tă­ţi­le din Man­ga­lia s‑au întâl­nit în cur­sul zilei de mier­curi într‑o şedinţă a Coman­damen­tu­lui de iar­nă, în cadrul căre­ia au sta­bi­lit măsu­ri­le care se vor apli­ca în urmă­toa­re­le ore, ca urma­re a insti­tu­i­rii codu­lui roşu de viscol şi nin­sori.

În cadrul între­ve­de­rii s‑a eva­lu­at situ­a­ţia de la nive­lul ora­şu­lui şi s‑a luat hotă­rârea supli­men­tă­rii numă­ru­lui uti­la­je­lor ce vor fi puse în fun­cţiu­ne, ime­di­at ce situ­a­ţia o va impu­ne.

Fir­ma care asi­gu­ră des­ză­pe­zi­rea în oraş şi sta­ţiuni va inter­ve­ni cu cele nouă uti­la­je din dota­re, pre­cum şi cu încă 3 bul­do­ex­ca­va­toa­re, 2 uti­la­je tip tru­c­ker, un uti­laj tip mer­lot şi o volă, ast­fel încât acti­vi­tă­ţi­le din loca­li­ta­te să nu fie îngre­u­na­te din cau­za con­di­ţi­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce extre­me.

De ase­me­nea, pen­tru des­con­ges­tio­na­rea tro­tu­a­re­lor s‑au for­mat echi­pe de mun­ci­tori, care vor împră­ş­tia nisip şi sare, sare pură şi clo­ru­ră de sare.

Spe­cial pen­tru aceas­tă aver­ti­za­re meteo, fir­ma de des­ză­pe­zi­re s‑a apro­vi­zio­nat cu o tonă de sare pură, pe lân­gă cele aprox. 6 tone de nisip cu sare, exis­ten­te în depo­zi­te. Aces­te mate­ri­a­le vor fi împră­ş­ti­a­te pe arte­re­le prin­ci­pa­le şi secun­da­re din oraş.

Tot­o­da­tă, insti­tu­ţi­i­le abi­li­ta­te de la nivel local sunt gata să pre­ia cazu­ri­le spe­ci­a­le şi să eva­cu­e­ze per­soa­ne­le înză­pe­zi­te, dacă va fi cazul.

Per­soa­ne­le care se con­frun­tă cu pro­ble­me sau care doresc să sem­na­le­ze situ­a­ţii gra­ve o pot face la nume­re­le de urgenţă ale Coman­damen­tu­lui de iar­nă: 0756.201.223; 0756.201.224.

Auto­ri­tă­ţi­le sfă­tu­iesc popu­la­ţia să nu pără­seas­că domi­ci­li­ul şi să nu folo­seas­că auto­ve­hi­cu­le­le per­so­na­le dacă nu este nece­sar, pen­tru a face uti­lă inter­venţia uti­la­je­lor de des­ză­pe­zi­re, iar în cazuri deo­se­bi­te să ape­le­ze numă­rul unic de urgenţă 112.

Mier­curi, 29 ianu­a­rie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele