Hossu (Cartel Alfa): Am propus delegației FMI desființarea cotei unice de impozitare

0
251

Sin­di­ca­te­le au pro­pus vineri dele­ga­ți­ei Fon­du­lui Mone­tar Inter­națio­nal desfi­in­ța­rea cotei uni­ce de impo­zi­ta­re și intro­du­ce­rea impo­zi­tă­rii dife­ren­ți­a­te, potri­vit pre­șe­din­te­lui CNS Car­tel Alfa, Bogdan Hos­su.

Sus­ți­nem desfi­in­ța­rea cotei uni­ce și intro­du­ce­rea impo­zi­tă­rii dife­ren­ți­a­te a veni­tu­ri­lor, deo­a­re­ce numai în acest fel se poa­te încu­ra­ja for­ma­rea unei cla­se de mij­loc în Româ­nia. De ase­me­nea, dacă se va rea­li­za o redu­ce­re de 5 punc­te pro­cen­tu­a­le a con­tri­bu­ți­ei la asi­gu­rări soci­a­le, atunci acest demers tre­bu­ie ope­rat jumă­ta­te la anga­jați, jumă­ta­te la anga­ja­tori’, a afir­mat Bogdan Hos­su, după întâl­ni­rea cu dele­ga­ția FMI.

Aces­ta le‑a comu­ni­cat tot­o­da­tă repre­zen­tan­ți­lor FMI că auto­ri­tă­ți­le româ­ne ar tre­bui să găseas­că solu­ții de reîn­tre­gi­re a buge­tu­lui de stat prin măsuri de impo­zi­ta­re la ‘capăt de linie’ .

Citi­ti mai mult pe agerpres.ro/, 24.01.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.