Ziua Z pentru pământul României. Parlamentul decide azi cum se vor vinde terenurile către străini

0
168

Pro­iec­tul de lege pri­vind măsu­ri­le de regle­men­ta­re a vân­ză­rii-cum­pă­ră­rii de tere­nuri agri­co­le de către per­soa­ne fizi­ce se dis­cu­tă astăzi în pro­ce­du­ră de urgenţă în Came­ra Depu­ta­ţi­lor. De la 1 ianu­a­rie 2014, cetă­ţe­nii stră­ini vor putea cum­pă­ra teren în Româ­nia, pe per­soa­nă fizi­că.

Astăzi, pe ordi­nea de zi pen­tru şedinţa Came­rei Depu­ta­ţi­lor, figu­rea­ză pro­iec­tul de lege ce regle­men­tea­ză pro­ce­sul de vân­za­re cum­pă­ra­re a tere­nu­ri­lor agri­co­le situ­a­te în extra­vi­lan de către per­soa­ne­le fizi­ce, un act nor­ma­tiv mult aştep­tat de către inves­ti­to­rii stră­ini, în con­tex­tul în care de la 1 ianu­a­rie 2014 stră­i­nii per­soa­ne fizi­ce vor avea drep­tul să cum­pe­re pământ în ţara noas­tră. Mai mult, ca urma­re a intră­rii în vigoa­re a aces­tei legi orga­ni­ce, în Româ­nia va apă­rea o nouă insti­tu­ţie-Auto­ri­ta­tea pen­tru Admi­nis­tra­rea şi Regle­men­ta­rea Pieţei Fun­ci­a­re (AARPF)-care va lua fiinţă prin desfi­inţa­rea Agenţi­ei Dome­ni­u­lui Sta­tu­lui cu sco­pul de a ges­tio­na pro­ce­sul de vân­za­re-cum­pă­ra­re de tere­nuri. Pro­iec­tul a fost adop­tat de Senat în şedinţa din 9 decem­brie şi înre­gis­trat o zi mai târ­ziu la Came­ra Depu­ta­ţi­lor pen­tru dez­ba­te­re. În acest caz, Came­ra Depu­ta­ţi­lor este Came­ră deci­zio­na­lă.

Sta­tul va con­tro­la tranza­cţi­i­le cu tere­nuri

De depar­te cea mai dis­pu­ta­tă măsu­ră sti­pu­la­tă în pro­iec­tul de lege se refe­ră la înfi­inţa­rea AARPF,instituţia nou cre­a­tă pe struc­tu­ri­le Agenţi­ei Dome­ni­u­lui Sta­tu­lui. Ast­fel, potri­vit for­mei adop­ta­te de Senat, aceas­tă insti­tu­ţie: asi­gu­ră publi­ca­rea ofer­te­lor de vân­za­re — cum­pă­ra­re pe site-ul pro­priu; asi­gu­ră veri­fi­ca­rea exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de preemțiune;verifică înde­pli­ni­rea con­di­ți­i­lor lega­le de vân­za­re – cum­pă­ra­re de către poten­ți­a­lul cum­pă­ră­tor, pre­vă­zu­te de pre­zen­ta lege; emi­te avi­zul pre­a­la­bil înche­ie­rii con­trac­tu­lui de vân­za­re – cum­pă­ra­re al tere­nu­ri­lor cu des­ti­na­ție agri­co­lă; înfi­inţea­ză, ges­tio­nea­ză şi admi­nis­trea­ză baza de date­lor pri­mi­te de la struc­tu­ri­le judeţe­ne ale Auto­ri­tă­ţii şi con­sta­tă con­tra­venţi­i­le şi apli­că san­cţiu­ni­le pre­vă­zu­te prin pre­zen­ta lege.

Aceas­tă agenţie va pune mono­pol pe tot ceea ce înseam­nă infor­ma­ţie pri­vind vân­za­rea de tere­nuri în Româ­nia. Vân­za­rea-cum­pă­ra­rea este o acţiu­ne pri­va­tă, între două enti­tă­ţi pri­va­te. Până şi nota­rul care auten­ti­fi­că un ast­fel de act este pri­vat. Ce să cau­te sta­tul în aceas­tă ecu­a­ţie? Este posi­bil ca după apa­ri­ţia aces­tei Agenţii să mă tre­zesc (în cali­ta­te de aren­daş n.red) cu cine­va pe teren care să îmi spu­nă că este noul pro­pri­e­tar şi tre­bu­ie să plec. Este doar o lege care favo­ri­zea­ză apa­ri­ţia “băieţi­lor deş­te­pţi” în agri­cul­tu­ră”, a decla­rat pen­tru ECONOMICA.NET Lau­renţiu Baciu, preşe­din­te­le Ligii Aso­ci­a­ţi­i­lor Pro­du­că­to­ri­lor Agri­coli din Româ­nia (LAPAR).

Citi­ti mai mult pe economica.net, marti, 17 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply