Eveniment editorial: Revoluţia din decembrie 1989 la Mangalia

0
260

TELEGRAF: Şeful Muze­u­lui „Cal­la­tis”, cer­ce­tă­to­rul şti­inţi­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, este coor­do­na­tor al volu­mu­lui, ală­tu­ri de drd. Ovi­diu Mihalache.

Revo­lu­ţia din decem­brie 1989. Valoa­rea liber­tă­ţii” este nume­le volu­mu­lui coor­do­nat de drd. Ovi­diu Miha­la­che şi dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, care va fi lan­sat vineri, 20 decem­brie, de la ora 14.30, la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia.

Car­tea reu­neş­te comu­ni­că­ri­le susţi­nu­te de spe­cia­li­ş­tii în isto­rie care au par­ti­ci­pat la sim­po­zio­nul şti­inţi­fic desfă­şu­rat în ziua de 20 decem­brie 2012, la Mangalia.

Lucra­rea se axea­ză, în prin­ci­pal, pe eve­ni­men­te­le din Man­ga­lia şi din judeţul Con­stanţa. Eve­ni­men­tul este rea­li­zat cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi în Retra­ge­re, Fili­a­la Man­ga­lia, pen­tru ca mili­ta­rii, ofi­ţe­rii şi sub­o­fi­ţe­rii par­ti­ci­panţi la eve­ni­men­te­le din decem­brie 1989 să poa­tă să con­tri­bu­ie cu infor­ma­ţii la urmă­to­rul volum, ce va fi lan­sat în 2014.

SIMPOZION

În urmă cu un an, în decem­brie 2012, se împli­neau 23 de ani de la sfârşi­tul dic­ta­tu­rii comu­nis­te din Româ­nia. Nu era o cifră rot­un­dă, dar dis­cu­tând cu pri­e­te­nul meu, Ovi­diu Miha­la­che, coman­dor în rezer­vă şi doc­to­rand în isto­rie, ne-am decis să orga­ni­zăm un sim­po­zion şti­inţi­fic, la Man­ga­lia, pen­tru a come­mo­ra ero­ii Revo­lu­ţi­ei Româ­ne din decem­brie 1989. Împre­u­nă am hotă­rât să invi­tăm spe­cia­li­şti în dome­ni­ul isto­ri­ei, care să susţi­nă comu­ni­cări şti­inţi­fi­ce, şi, împre­u­nă, să dis­cu­tăm des­pre eve­ni­men­te­le care au avut loc la Man­ga­lia şi în judeţul Con­stanţa, la sfârşi­tul anu­lui 1989”, spu­ne şeful Muze­u­lui „Cal­la­tis”, cer­ce­tă­to­rul şti­inţi­fic dr. Sorin Mar­cel Colesniuc.

Au răs­puns atunci invi­ta­ţi­ei: prof. univ. dr. Mari­an Cojoc de la Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us”, şeful Ser­vi­ci­u­lui Judeţean Con­stanţa al Arhi­ve­lor Naţio­na­le, dr. Vir­gil Coman, dr. Lavi­nia Ghe­or­ghe de la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie, direc­to­rul Muze­u­lui Mili­tar Naţio­nal „Rege­le Fer­di­nand”, Fili­a­la Con­stanţa, dr. Cos­tin Scur­tu, direc­to­rul de la acea vre­me al Muze­u­lui Mari­nei Româ­ne, coman­dor dr. Olim­piu-Manu­el Glo­da­ren­co, şi muze­o­gra­fii dr. Andre­ea Ata­na­siu-Cro­i­to­ru şi dr. Flo­rin Stan.

Mire­la STÎNGĂ, telegrafonline.ro, Joi, 19 dec.2013.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply