Premierul Chinei: Suma contractelor semnate cu România va fi uriaşă, va depăşi estimarea!

0
157

Pre­mi­e­rul chi­nez Li Keqi­ang a fost între­bat de jur­na­li­şti, într‑o con­fe­rinţă de pre­să susţi­nu­tă cu pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, ce con­trac­te vor fi sem­na­te cu oca­zia vizi­tei sale la Bucu­reşti şi care va fi valoa­rea aces­tor inves­ti­ţii.

Ofi­ci­a­lul chi­nez a spus că, pe lân­gă memo­ran­du­mu­ri­le sem­na­te la Pala­tul Vic­to­ria, vor fi mul­te alte con­trac­te.

Guver­nul Chi­nei acor­dă o impor­tanţă deo­se­bi­tă rela­ţi­i­lor chi­no-româ­ne. Româ­nia, şi din punct de vede­re al popu­la­ţi­ei şi din punct de vede­re al supra­fe­ței, este a doua ţară ca mări­me din Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est şi în ulti­mii ani Româ­nia a cunos­cut o cre­ş­te­re eco­no­mi­că foar­te rapi­dă şi aceas­tă dezvol­ta­re a Româ­ni­ei este în favoa­rea nive­lu­lui de trai al popu­la­ţi­ei din Româ­nia, este în favoa­rea dezvol­tă­rii Euro­pei Cen­tra­le şi de Est, pre­cum şi în favoa­rea Uniu­nii Euro­pe­ne, adu­când încre­de­rea şi spe­ranţa pen­tru Româ­nia şi pen­tru Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est şi pen­tru Uniu­nea Euro­pea­nă.

Sunt încân­tat, ca pri­e­ten venit din înde­păr­ta­re, sunt extrem de încân­tat de asta. Fiind­că Româ­nia are o influ­enţă deo­se­bi­tă în spa­ţi­ul cen­tral şi est-euro­pean şi con­si­de­răm că Româ­nia este un pilon impor­tant pen­tru rela­ţi­i­le din­tre Chi­na şi Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est, pre­cum şi pen­tru rela­ţi­i­le Chi­na-UE.

Pen­tru reu­niu­nea lide­ri­lor de guvern din data aceas­ta, noi con­si­de­răm că Româ­nia este un fanion de cola­bo­ra­re din­tre Chi­na şi Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est. Salu­tăm pre­zenţa fir­me­lor româ­neşti pe pia­ţa chi­ne­ză, pre­cum şi par­tea chi­ne­ză încu­ra­jea­ză fir­me­le chi­ne­zeşti să-și desfă­şoa­re acti­vi­ta­tea pe pia­ţa româ­neas­că pre­cum şi să cola­bo­re­ze, prin Româ­nia, pe ter­țe pieţe.

În aceas­tă vizi­tă, au fost sem­na­te o serie de docu­men­te şi con­trac­te şi pe lân­gă aceas­ta, o să fie sem­na­te și alte con­trac­te cu oca­zia aces­tei vizi­te. În ceea ce pri­veş­te suma, vreau să vă asi­gur că suma este uri­a­şă, fiind­că acu­ma, disea­ră, gru­pul de lucru din­tre cele două părţi va dis­cu­ta şi pro­iec­te­le pri­vind calea fera­tă rapi­dă şi în dome­ni­ul infras­truc­tu­rii şi toa­te aces­te cola­bo­rări şi pro­iec­te vor depă­şi valoa­rea şi suma care este ini­ţi­al sta­bi­li­tă pe con­trac­te.

Nu vreau să spun un pla­fon pen­tru sumă, pen­tru că aş dori să aduc şi sur­pri­ze pen­tru cola­bo­ra­re, pen­tru suma de cola­bo­ra­re”, a decla­rat pre­mi­e­rul Chi­nei la Pala­tul Vic­to­ria.

Sume­le vehi­cu­la­te neo­fi­ci­al ca repre­zen­tând valoa­rea con­trac­te­lor sem­na­te cu oca­zia vizi­tei la Bucu­reşti a pre­mi­e­ru­lui chi­nez osci­lea­ză între 5 şi 8 mili­ar­de euro, scrie Medi­a­fax.

Româ­nia şi Chi­na au sem­nat, luni, acor­duri de cola­bo­ra­re pen­tru înfi­inţa­rea în comun a unui parc teh­no­lo­gic şi relu­a­rea expor­tu­lui de bovi­ne pen­tru repro­du­cţie şi car­ne de porc către Chi­na, dar şi mai mul­te docu­men­te de cola­bo­ra­re în ener­gie, inclu­siv în dome­ni­ul nuclear şi ter­mo­e­lec­tric.

Cotidianul.ro, Marti, 26 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply