Om de ştiinţă din Baltimore, Maryland, SUA, Dan Braşoveanu: “Aş vrea ca, într‑o zi, să se spună că i‑am călcat pe urme lui Henri Coandă”

0
185

Împre­u­nă cu Con­stan­tin San­du am pus baze­le teo­ri­ei gene­ra­li­za­te a câm­pu­ri­lor — teo­rie la care a lucrat ani de zile Ein­ste­in, fără a reu­şi să o fina­li­ze­ze”.

Gra­ţie spri­ji­nu­lui acor­dat de scri­i­toa­rea Ste­la Eli­sa­ve­ta Nica din Toron­to, o doam­nă pro­fund dedi­ca­tă cau­ze­lor româ­neşti, recent admi­să într-un pro­gram de mas­ter la Azu­sa Paci­fic Uni­ver­si­ty, din Cali­for­nia, l‑am des­co­pe­rit pe ingi­ne­rul şi inven­ta­to­rul Dan Bra­şo­vea­nu, din Bal­ti­mo­re, Mary­land, SUA — un as în aero­nau­ti­că, cre­at la şcoa­la poli­teh­ni­că a Bucu­reş­ti­u­lui şi spe­cia­li­zat în şco­li­le supe­ri­oa­re de doc­to­rat ale Ame­ri­cii.

Emi­grat în SUA în 1986, fiu al dizi­den­tu­lui anti-comu­nist Ghe­or­ghe Bra­şo­vea­nu — la rân­dul său mem­bru fon­da­tor, ală­tu­ri de părin­te­le Cal­ciu, al Sin­di­ca­tu­lui Liber al Oame­ni­lor Mun­cii din Româ­nia (SLOMR), ingi­ne­rul Dan Bra­şo­vea­nu a ţin­tit sus, la sfe­re­le spa­ţi­a­le şi avi­a­ti­ce. Prin mul­ti­tu­di­nea de invenţii, el şi‑a asi­gu­rat deja un loc în isto­ria aero­nau­ti­cii şi a explo­ră­ri­lor spa­ţi­a­le.

O lec­tu­ră a lis­tei pro­iec­te­lor mai mult sau mai puţin secre­te, în care a fost impli­cat, sin­gur sau împre­u­nă cu cole­gul Con­stan­tin San­du, îţi dă ameţeli. Ar tre­bui să ocu­păm jumă­ta­te din aceas­tă pagi­nă cu titlu­ri­le, insti­tu­ţi­i­le pen­tru care a lucrat, invenţi­i­le, ino­va­ţi­i­le şi scri­e­ri­le de spe­cia­li­ta­te sem­na­te Dan Bra­şo­vea­nu.

După ce şi‑a luat doc­to­ra­tul în Che­mi­cal Phy­sics la Uni­ver­si­ta­tea din Mary­land, a lucrat pen­tru NASA, pen­tru God­dard Spa­ce Fli­ght Cen­ter, pen­tru sate­li­ţii mili­tari GPS, pen­tru detec­toa­re­le de radi­a­ţii, pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea per­for­manţei motoa­re­lor cu rea­cţie, pen­tru motoa­re­le gra­vi­ta­ţio­na­le, super­lu­mi­ni­ce, ce vor fi folo­si­te în vii­tor pe nave­le inter­ste­la­re etc. etc.

Potri­vit ingi­ne­ru­lui Ion Nica, spe­cia­list la o com­pa­nie de avi­a­ţie din Cali­for­nia, şi care în tre­cut i‑a fost coleg la Tur­bo­me­ca­ni­ca din Bucu­reşti, Dan Bra­şo­vea­nu este un geniu al fizi­cii.

…„Ţara nu duce lip­să de oameni inte­li­genţi. Dacă vor fi spri­ji­ni­ţi, Româ­nia se va pla­sa în eli­ta mondi­a­lă a cer­ce­tă­rii şi inven­ti­vi­tă­ţii”!

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral aici: http://www.cotidianul.ro/dan-brasoveanu-as-vrea-ca-intr-o-zi-sa-se-spuna-ca-i-am-calcat-pe-urme-lui-henri-coanda-226967/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele