Fiscul are dreptul să vă intre în casă

0
202

· Inspec­to­rii fis­cali pot ţine o per­soa­nă fizi­că în veri­fi­cări 6 — 12 luni.

Con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne fizi­ce vor fi tra­ta­ţi de Fisc la fel ca agenţii eco­no­mici. De acum îna­in­te, vor putea fi con­tro­la­ţi dacă şi-au decla­rat toa­te veni­tu­ri­le rea­li­za­te şi au achi­tat la timp impo­zi­te­le afe­ren­te.

Meto­de­le indi­rec­te, uti­li­za­te în des­co­pe­ri­rea eva­ziu­nii fis­ca­le din medi­ul de afa­ceri, vor fi apli­ca­te şi în cazul sala­ri­a­ţi­lor, pen­sio­na­ri­lor, şome­ri­lor, lucră­to­ri­lor la negru, sau a celor ce lucrea­ză în pro­pri­i­le gos­po­dă­rii din medi­ul rural, ast­fel ca niciun venit, ori­cât de mic, să nu sca­pe neim­po­zi­tat.

Pen­tru pune­rea în miş­ca­re a meca­nis­mu­lui de veri­fi­ca­re, Fis­cul tre­bu­ie să‑l infor­meze pe con­tri­bu­a­bil asu­pra drep­tu­ri­lor şi obli­ga­ţi­i­lor ce îi revin în desfă­şu­ra­rea pro­ce­du­rii potri­vit legii fis­ca­le.

Dacă vă tre­zi­ţi cu inspec­to­rul fis­cal la uşă, tre­bu­ie să şti­ţi că, oda­tă cu avi­zul de veri­fi­ca­re, tre­bu­ie să vă înmâ­ne­ze Car­ta drep­tu­ri­lor şi obli­ga­ţi­i­lor per­soa­nei fizi­ce supu­se veri­fi­că­rii fis­ca­le.

Aceas­tă regle­men­ta­re se află în fază de pro­iect, în dez­ba­te­re publi­că, urmând să fie adop­ta­tă prin ordin al Minis­tru­lui Finanţe­lor Publi­ce. Veri­fi­ca­rea unei per­soa­ne fizi­ce se poa­te întin­de pe o peri­oa­dă de 6 luni până la 12 luni, în cazul în care sunt nece­sa­re infor­ma­ţii din stră­i­nă­ta­te.

Sta­bi­li­rea situ­a­ţi­ei fis­ca­le rea­le a con­tri­bu­a­bi­lu­lui se va rea­li­za printr‑o docu­men­ta­re labo­ri­oa­să şi de mare întin­de­re. Fis­cul va putea soli­ci­ta infor­ma­ţii de la auto­ri­tă­ţi şi insti­tu­ţii publi­ce, pre­cum şi infor­ma­ţii, cla­ri­fi­cări, expli­ca­ţii, docu­men­te şi alte mij­loa­ce de pro­bă de la con­tri­bu­a­bi­lul veri­fi­cat şi de la per­soa­ne­le cu care aces­ta a avut ori are rapor­turi eco­no­mi­ce sau juri­di­ce.

Date­le colec­ta­te vor fi con­frun­ta­te cu decla­ra­ţi­i­le fis­ca­le depu­se, pen­tru sta­bi­li­rea even­tu­a­le­lor dife­renţe între impo­zi­te­le cuve­ni­te sta­tu­lui şi ceea ce s‑a plătit, urmând a se sta­bili măsuri asi­gu­ră­to­rii pen­tru recu­pe­ra­rea sume­lor nea­chi­ta­te.

Pe tim­pul con­tro­lu­lui, con­tri­bu­a­bi­lul bene­fi­ci­a­ză de o serie de drep­turi, din­tre care amin­tim:

 • - drep­tul de a soli­ci­ta amâ­na­rea datei de înce­pe­re a veri­fi­că­rii;
 • - drep­tul de a bene­fi­cia de asis­tenţă de spe­cia­li­ta­te sau juri­di­că;
 • - drep­tul de a soli­ci­ta schim­ba­rea locu­lui de desfă­şu­ra­re a veri­fi­că­rii fis­ca­le;
 • - drep­tul de a soli­ci­ta pre­lun­gi­rea ter­me­nu­lui de pre­zen­ta­re a infor­ma­ţi­i­lor şi înscri­su­ri­lor rele­van­te pen­tru veri­fi­ca­re;
 • - drep­tul de a cola­bo­ra la sta­bi­li­rea stă­rii de fapt fis­ca­le şi de a numi per­soa­ne pen­tru a fur­ni­za infor­ma­ţii;
 • - drep­tul de a refu­za fur­ni­za­rea de infor­ma­ţii.
 • În cazul drep­tu­lui de a refu­za fur­ni­za­rea de infor­ma­ţii, se pre­ci­zea­ză că de el bene­fi­ci­a­ză soţul (soţia) şi rude­le celui veri­fi­cat, până la gra­dul al 3‑lea inclu­siv. Mai pot refu­za, pre­o­ţii, avo­ca­ţii, nota­rii publici, con­sul­tanţii fis­cali, exe­c­u­to­rii jude­că­to­reşti, audi­to­rii, expe­rţii con­ta­bili, medi­cii şi psi­ho­te­ra­pe­u­ţii. Cu exce­pţia pre­o­ţi­lor, aceş­tia pot fur­ni­za infor­ma­ţii numai cu acor­dul con­tri­bu­a­bi­lu­lui con­tro­lat;
 • - drep­tul de a fi veri­fi­cat numai pen­tru impo­zi­te­le şi taxe­le afla­te în cadrul ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie;
 • - drep­tul de a fi veri­fi­cat o sin­gu­ră dată pen­tru impo­zi­tul pe venit şi pen­tru fie­ca­re peri­oa­dă impo­za­bi­lă;
 • - drep­tul de a fi pro­te­jat pe linia secre­tu­lui fis­cal;
 • - drep­tul de a cunoa­ş­te rezul­ta­te­le veri­fi­că­rii fis­ca­le;
 • - drep­tul de a con­tes­ta deci­zia de impu­ne­re emi­să în urma veri­fi­că­rii fis­ca­le.

Pe de altă par­te, con­tri­bu­a­bi­lul are urmă­toa­re­le obli­ga­ţii:

 • - să se pre­zin­te la locul, data şi ora pre­ci­zată în avi­zul de veri­fi­ca­re;
 • - să fur­ni­ze­ze infor­ma­ţi­i­le soli­ci­ta­te de orga­nul fis­cal;
 • - să pre­zin­te înscri­suri;
 • - să per­mi­tă efec­tu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor la faţa locu­lui (pe tere­nuri, în încă­peri şi în ori­ce alte incin­te, pen­tru a se face con­sta­tări în inte­res fis­cal). În caz de refuz, acce­sul se face cu auto­ri­za­rea jus­ti­ţi­ei;
 • - să înde­pli­neas­că măsu­ri­le dis­pu­se de orga­nul de veri­fi­ca­re fis­ca­lă;
 • - să plă­teas­că dife­renţe­le de impo­zit sta­bi­li­te, dobân­zi­le şi pena­li­tă­ţi­le de întâr­zi­e­re afe­ren­te aces­to­ra.

Citi­ţi mai mult în cugetliber.ro, Luni, 18 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele