Eficienţă energetică, nu fracking!

0
165

Noi­le teh­nici de exploa­ta­re a gaze­lor şi petro­lu­lui ar putea ieftini, pen­tru câţi­va ani, preţu­ri­le la aces­te pro­du­se. După ace­ea, spu­ne Agenţia Inter­na­ţio­na­lă pen­tru Ener­gie, preţu­ri­le vor cre­ş­te din nou.

fracking

Solu­ţia la pro­ble­ma ener­ge­ti­că nu este, aşa­dar, frac­tu­ra­rea hidra­uli­că, ci obţi­ne­rea şi efi­cien­ti­za­rea ei cu aju­to­rul soa­re­lui şi vân­tu­lui.

Nu este pen­tru pri­ma dată când Agenţia Inter­na­ţio­na­lă pen­tru Ener­gie, insti­tu­ţie apă­ru­tă în con­tex­tul pri­mei cri­ze a petro­lu­lui, la înce­pu­tul ani­lor ’70, suge­rea­ză că ener­gia nu înseam­nă numai petrol. Anul tre­cut, un raport al aces­tei insti­tu­ţii a cre­at mul­tă vâl­vă la nivel mondi­al. În docu­ment, AIE afir­ma că Ame­ri­ca ar putea deve­ni, rapid, un mare expor­ta­tor de petrol şi gaze.

În con­text, nu puţini spe­cia­li­şti au con­si­de­rat rapor­tul drept o con­fir­ma­re a fap­tu­lui că, noua teh­no­lo­gie de exploa­ta­re a resur­se­lor natu­ra­le, aşa-numi­ta frac­tu­ra­re hidra­uli­că, poa­te rezol­va strin­gen­ta pro­ble­mă a aco­pe­ri­rii nece­sa­ru­lui de ener­gie. Or, agenţia res­pin­ge însă­şi aceas­tă supo­zi­ţie.

În tim­pul pre­zen­tă­rii rapor­tu­lui, direc­toa­rea AIE, Maria van der Hoe­ve, a sub­li­ni­at fap­tul că petro­lul se va împu­ţi­na. Exploa­ta­rea necon­venţio­na­lă a aces­tu­ia ar putea, însă, redu­ce cota de pia­ţă a sta­te­lor OPEC (Ara­bia-Sau­di­tă, Irak, Libia). Spe­cia­li­ş­tii spun că, în 2020, Orien­tul Apro­pi­at ar putea deve­ni sin­gu­rul fur­ni­zor de petrol ieftin. În alte părţi, exploa­ta­rea meri­tă făcu­tă doar în con­tex­tul preţu­ri­lor cres­cân­de, care pro­duc pro­ble­me majo­re mul­tor ţări.

În punc­tul cen­tral al rapor­tu­lui mondi­al pri­vind ener­gia se află un sce­na­riu puţin îmbu­cu­ră­tor pri­vind con­su­mul de ener­gie în întrea­ga lume. Ast­fel, până în 2035, cu pre­că­de­re din cau­za nevo­i­lor ener­ge­ti­ce din ce în ce mai însem­na­te ale Chi­nei, Indi­ei şi ale ţări­lor din Orien­tul Apro­pi­at, con­su­mul mondi­al va fi cu apro­xi­ma­tiv 15 la sută mai mare decât în pre­zent.

Pre­siu­nea preţu­ri­lor

Împăr­tă­şind păre­rea mul­tor expe­rţi în ener­gie, AIE atra­ge atenţia asu­pra fap­tu­lui că preţul petro­lu­lui va cre­ş­te con­stant, acest lucru fiind fără pre­ce­dent în isto­rie. La fel de îngri­jo­ră­toa­re sunt şi dis­cre­panţe­le din­tre preţul petro­lu­lui şi cel al ener­gi­ei elec­tri­ce în mul­te zone ale lumii.

Într-un ata­re con­text, sin­gu­re­le ţări care vor reu­şi să rezis­te pe sce­na mondi­a­lă a expor­tu­ri­lor vor fi cele a căror indus­trie se poa­te baza pe ener­gie iefti­nă.

Con­cret, acest lucru înseam­nă cre­ş­te­re eco­no­mi­că pen­tru ţări pre­cum Ame­ri­ca, în vre­me ce expor­tu­ri­le UE şi ale Japo­ni­ei ar putea scă­dea. Pe de altă par­te, nu este prea târ­ziu pen­tru pre­ve­ni­rea unei ata­re situ­a­ţii, spu­ne direc­toa­rea AIE. “Cine se adap­tea­ză la schim­bă­ri­le inter­na­ţio­na­le, poa­te avea avan­ta­je”, a spus Maria van der Hoe­ve.

Adap­ta­rea des­pre care vor­beş­te ofi­ci­a­lul Agenţi­ei nu înseam­nă nimic alt­ce­va, decât încer­ca­rea de renu­nţa­re la resur­se­le fosi­le de ener­gie. Cre­ş­te­rea preţu­ri­lor la ener­gie duce la efi­cien­ti­za­re şi la îndrep­ta­rea atenţi­ei către resur­se de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă. De ace­ea, situ­a­ţia actu­a­lă ar putea fi nu doar o spai­mă, ci chiar şi o şan­să. Pe baza teh­no­lo­gi­i­lor de efi­cien­ti­za­re a con­su­mu­lui de ener­gie se pot face, de ase­me­nea, afa­ceri pro­fi­ta­bi­le.

13.11.2013, Vlad Dra­ghi­ces­cu, dw.de.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele