Comisarul Răzvan Ion „face legea“ pe scenele de karaoke !

0
418

Poli­ţi­ş­tii din Man­ga­lia au, la fel ca ori­ce cetă­ţeni obi­ş­nui­ţi, hob­by-uri „de suflet“, din­tre cele mai diver­se. Comi­sa­rul-şef Valen­tin Mus­tă­ţea este pasio­nat de elec­tro­ni­că, agen­tul-şef Mari­us Sai­oc este mul­ti­plu cam­pi­on naţio­nal şi inter­na­ţio­nal la atle­tism, iar unul din­tre ofi­ţe­rii Biro­u­lui pen­tru Inves­ti­ga­rea Fra­u­de­lor, comi­sar Răzvan Ion, este un foar­te bun… cân­tă­reţ!

Pe 22 decem­brie, la Bucu­reşti, va avea loc fina­la Con­cur­su­lui Naţio­nal “Best Sin­ger of Mara­boo“, unul din­tre cele mai ample con­cur­suri de gen din ţară, din 2013. Prin­tre pri­mii cla­sa­ţi şi cel ce aspi­ră la Pre­mi­ul de Popu­la­ri­ta­te pus în joc se află şi comi­sa­rul de la Biro­ul pen­tru Inves­ti­ga­rea Fra­u­de­lor Man­ga­lia, Răzvan Ion.

Pasiu­nea pen­tru cân­tat şi‑a descoperit‑o în urmă cu câţi­va ani, când cutre­ie­ra clu­bu­ri­le de kara­o­ke din loca­li­ta­te. „Am cân­tat în glu­mă, fără să mi se pară că fac ceva deo­se­bit. La un moment dat, mi-am dat sea­ma că lumea mă apre­cia­ză, mi s‑a spus că îmi «simt» muzi­ca şi am fost sfă­tu­it să mă apuc seri­os de cân­tat“, ne spu­ne Răzvan.

A ape­lat la Leti­ţia Moi­sescu, o cân­tă­rea­ţă în vogă, aceas­ta adaptându‑i, pen­tru kara­o­ke, mai mul­te pie­se bine­cu­nos­cu­te. Aşa se face că, în 2011, Răzvan a câş­ti­gat pri­mul său pre­miu, pe cel de popu­la­ri­ta­te, la Cam­pi­o­na­tul Local de Kara­o­ke pen­tru ama­tori.

În anul urmă­tor a par­ti­ci­pat la con­cur­sul „Cal­la­tis Kara­o­ke Con­test“ unde, din nou, a câş­ti­gat Pre­mi­ul de Popu­la­ri­ta­te. De ce doar pre­mii de popu­la­ri­ta­te? „Pie­se­le pe care le inter­pre­tez sunt făcu­te din suflet şi se adre­sea­ză sufle­tu­lui. Aces­ta este tar­get-ul meu”, ne‑a răs­puns Razvan.

Pen­tru a demon­stra că poa­te inter­pre­ta şi la un nivel mai îna­lt, a lan­sat, anul tre­cut, pe 8 Mar­tie, împre­u­nă cu com­po­zi­to­rul Geor­ge Călin, albu­mul „Te iubesc“.

Albu­mul, apă­rut în 100 de exem­pla­re, a fost dedi­cat soţi­ei sale, Miha­e­la, fiind ofe­rit în spe­cial pri­e­te­ni­lor. La Bucu­reşti, la “Best Sin­ger of Mara­boo“, în semi­fi­na­le, a par­ti­ci­pat cu pie­sa care, con­si­de­ră el, îi pune cel mai bine în valoa­re tim­brul vocii: „Dacă tu n‑ai exis­ta“, adap­ta­re după „Et si tu n’existais pas“ a lui Joe Das­sin.

Nico, ce făcea par­te din juriu, m‑a apla­u­dat şi a ţinut să menţio­ne­ze că a fost fas­ci­na­tă atunci când a auzit un inter­pret care a trans­mis atât de mult sen­ti­ment prin muzi­că. Sin­cer, în acel moment am simţit emoţia învă­lu­in­du-mă”.

În vii­to­rul apro­pi­at, Răzvan este decis să îşi cul­ti­ve şi mai seri­os pasiu­nea pen­tru muzi­că. În mar­tie 2014 vrea să lanse­ze, de data aceas­ta la „sca­ră“ mai lar­gă, un nou album neco­mer­ci­al, dedi­cat tot doam­ne­lor şi domni­şoa­re­lor.

Pen­tru asta, lucrea­ză intens cu unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi oameni de muzi­că din Man­ga­lia, Mari­us Chir­cu, la “Sound Stu­dio“: „Vor fi tot melo­dii cal­de, spe­ci­fi­ce tim­bru­lui meu muzi­cal.

Lucrăm intens la albu­mul care va cuprin­de pie­se cum ar fi: «Cel mai fru­mos tan­go din lume», «Dacă tu n‑ai exis­ta» sau «Besa­me mucho»“.

editiadesud.ro, 22.11.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele