Podul Agigea se închide câte trei zile pe săptămână, izolând sudul judeţului Constanţa

0
159

Acce­sul spre sudul judeţul Con­stanţa se îngre­u­nea­ză şi mai mult de sâm­bă­tă 26 octom­brie când, pen­tru 4 ore, este pro­gra­ma­tă pri­ma închi­de­re tota­lă a tra­fi­cu­lui pe podul şubre­zit de la Agi­gea de pes­te Cana­lul Dună­re Marea Nea­gră.

Com­pa­nia Naţio­na­lă de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le a anu­nţat astăzi la Con­stanţa că cel mai devre­me până în 23 decem­brie închi­de­ri­le de tra­fic de 4 ore vor alter­na la 2–3 zile, cu închi­deri de 2 ore.

Deci­zia a fost lua­tă într‑o şedinţă de lucru la care au par­ti­ci­pat pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa Eugen Bola, repre­zen­ta­ţi ai CNADNR şi pri­ma­rii din sudul lito­ra­lu­lui. Agenţii eco­no­mici nu au fost con­vo­ca­ţi.

Tra­fi­cul se închi­de 4 ore pe zi, de la 9,00 la 13,00,  pen­tru cobo­rârea fas­ci­cu­le­lor vechi din hoba­ne ( cablu­ri­le de susţi­ne­re a podu­lui), apoi după un inter­val de 2–3 zile vor fi închi­deri de 2 ore, de la 9,00 la 11,00, pen­tru ridi­ca­rea fas­cil­cu­le­lor noi” a expli­cat Vlad Chi­o­tan, res­pon­sa­bi­lul cu urmă­ri­rea spe­cia­lă a podu­lui Agi­gea.

Depin­de însă de vre­me, dacă va fi nefa­vo­ra­bi­lă  lucră­ri­le se pot extin­de şi până în ianu­a­rie, febru­a­rie 2014. După înlo­cu­i­rea fas­ci­cu­le­lor din “hoba­ne­le cri­ti­ce”, afla­te sub pilo­nul prin­ci­pal al podu­lui de la Agi­gea, CNADNR va putea mări ast­fel pra­gul de res­tri­cţie de la 3,5 tone cât este acum, la 5 tone, aşa cum ar fi cerut auto­ri­tă­ţi­le loca­le. Calen­da­rul opri­ri­lor de tra­fic, de câte trei zile pe săp­tămâ­nă, va fi trans­mis, mier­curi, auto­ri­tă­ţi­lor loca­le.

Pre­fec­tul Eugen Bola a expli­cat la rân­dul lui că “din 23 octom­brie şi până în 26 octom­brie, în înter­va­lul orar 23,00–4,45, podul Agi­gea va fi închis şi des­chis câte 15 minu­te, pen­tru efec­tu­a­rea tes­tă­ri­lor”.

Con­struc­to­rul podu­lui Agi­gea pri­meş­te bani supli­men­tari de la stat, în timp ce agenţii eco­no­mici sufe­ră pier­deri de zeci de mili­oa­ne de euro

Valoa­rea pro­iec­tu­lui „Rea­bi­li­ta­re pod pes­te Dună­re la Agi­gea, DN39, km 8+988” este con­form CNADNR de de 12.673.280 euro (fără TVA) iar lucră­ri­le, care ar fi tre­bu­it să fie fina­li­za­te în 2012 şi apoi 2013, au fost amâ­na­te mai nou, până în iulie 2015. Repre­ze­na­tn­tul CNADNR Sep­ti­miu Buza­şu a con­fir­mat pen­tru EVZ că noi­le măsuri de închi­de­re a podu­lui Agi­gea, înseam­nă cos­turi supli­men­ta­re iar con­struc­to­rul ( com­pa­nia Biel­fin­ger) va fi plătit din buge­tul de stat.

Noi comu­ni­căm cu BERD-ul care este finanţa­tor şi avem accep­tul lui pen­tru aces­te lucrări supli­me­na­tre, împru­mu­ta­tor este sta­tul roman şi banii vin prin Minis­te­rul de Finanţe în buge­tul CNADNR. Deci e ca ori­ce alt con­tract care este finanţat prin acest împru­mut dar moda­li­ta­tea de decon­ta­re este prin buge­tul de stat, res­pec­ti­ve buge­tul CNADNR” a expli­cat Sep­ti­miu Buza­şu.

Nici CNADNR şi nici pre­fec­tul de Con­stanţa nu au şti­ut să expli­ce cum vor fi des­pă­gu­bi­ţi marii agenţi eco­no­mici din por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea şi Man­ga­lia care prin închi­de­rea podu­lui şi devi­e­rea tra­fi­cu­lui cu 100 kilo­me­tri, anu­nţă pier­deri de cel puţin 10 mili­oa­ne euro pe lună.

Pre­fec­tul Eugen Bola nu a putut da infor­ma­ţii nici des­pre gaba­ra (bacul) care ar fi tre­bu­it să ajun­gă de două săp­tămâni de la Gala­ţi la Agi­gea pen­tru a înlesni tranzi­ta­rea Cana­lu­lui pen­tru tiru­ri­le de mar­fă.

Citi­ţi mai mult: Podul Agi­gea se închi­de câte trei zile pe săp­tămâ­nă izo­lând sudul judeţu­lui Con­stanţa — Din ţară > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/podul-agigea-se-inchide-cate-trei-zile-pe-saptamana-izoland-sudul-judetului-constanta-1063223.html#ixzz2ifiVpPrx
EVZ.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply