Aplicaţia care te SALVEAZĂ ÎN CAZ DE CUTREMUR

0
232
Seismologii îţi spun cum funcţionează.

Dacă veş­ti­le des­pre seis­me anu­nţa­te de spe­cia­li­şti v‑au pus pe gân­duri, ei bine,  ar tre­bui să şti­ţi că exis­tă o posi­bi­li­ta­tea să afla­ţi când se va întâm­pla asta,  cu câte­va secun­de îna­in­te de pro­du­ce­rea lui. Exis­tă o apli­ca­ţie care poa­te fi  insta­la­tă pe iPho­ne.

Din data de 14 mar­tie 2002, Insti­tu­tul Român de Seis­mo­lo­gie Apli­ca­tă (IRSA) a  fost con­sti­tu­it ca aso­ci­a­ţie non pro­fit având ca prin­ci­pa­la acti­vi­ta­te stu­di­ul  seis­me­lor în gene­ral şi apli­ca­rea aces­tor stu­dii pen­tru zona Vran­cea.  Par­ti­cu­la­ri­tă­ţi­le zonei Vran­cea au per­mis dezvol­ta­rea de către IRSA a unui  Sis­tem de Moni­to­ri­za­re şi Aver­ti­za­re Seis­mi­că.

Aver­ti­za­rea, posi­bi­lă doar prin inter­me­di­ul apli­ca­ţi­ei Aler­tă Cutre­mur  Vran­cea, ofe­ră româ­ni­lor o fereas­tră de câte­va secun­de, inter­val de timp în care  pot lua deci­zi­i­le cele mai corec­te pen­tru pro­te­ja­rea vieţii. Apli­ca­ţia „aler­tă  cutre­mur” poa­te fi des­căr­ca­tă de pe www.alertacutremur.ro şi cos­tă lunar 9,99  euro şi anu­al 99,99 euro.

Cum poa­te o ast­fel de apli­ca­ţie, oda­tă insta­la­tă în tele­fo­nul mobil,  să-ţi sal­veze via­ţa? Repre­zen­tanţii Insti­tu­tu­lui Român de Seis­mo­lo­gie  Apli­ca­tă expli­că, pe site-ul mai sus menţio­nat.

La declanşa­rea în adân­ci­me a unui eve­ni­ment seis­mic, miş­ca­rea pămân­tu­lui  pro­voa­că apa­ri­ţia unei unde sfe­ri­ce de volum cu două com­po­nen­te: unda seis­mi­că P  şi unda seis­mi­că S. Prin­ci­pi­ul Aver­ti­ză­rii Seis­mi­ce se bazea­ză pe dife­renţa de  timp din­tre momen­tul declanşă­rii alar­mei seis­mi­ce, atunci când în Vran­cea se  detec­tea­ză unda P şi momen­tul sosi­rii undei S în punc­tul unde se află abo­na­tul.  Unda P nu este peri­cu­loa­să pen­tru clă­diri deo­a­re­ce este per­ce­pu­tă la supra­fa­ţă  ca un mic şoc în plan ver­ti­cal, ase­mă­nă­tor unei „sal­tări”. În schimb, unda S  este peri­cu­loa­să deo­a­re­ce depla­sa­rea ei se face cu miş­cări ondu­la­to­rii, aceas­ta  fiind resi­mţi­tă la supra­fa­ţa solu­lui sub for­ma unei miş­cări de for­fe­ca­re, de  balans în plan ori­zon­tal”, scrie pe alertacutremur.ro.

La modul gene­ral, tim­pii de aver­ti­za­re sunt rela­tiv mici, de la câte­va  secun­de la maxi­mum un minut, în fun­cţie de dis­tanţa unde vă afla­ţi faţă de  Vran­cea.

De exem­plu, la Con­stanţa, alar­ma antenţio­nea­ză pro­du­ce­rea cutre­mu­ru­lui  cu 50 secun­de îna­in­te, iar la Bucu­reşti, cu 34 secun­de.

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET, 8 0ct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply