Încep competițiile Regatei Callatis

0
385

Pes­te 20 de echi­pa­je se vor între­ce în com­pe­ti­ţi­i­le Rega­tei Cal­la­tis, pen­tru a desem­na câş­ti­gă­to­rul Tro­fe­u­lui Bla­ck Sea Sai­ling 2013 la cla­se­le Racer şi Cru­i­ser.

Bla­ck Sea Sai­ling Asso­ci­a­tion şi Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 31 august — 1 sep­tem­brie rega­ta Cal­la­tis powe­red by Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz, com­pe­ti­ţie ce se va desfă­şu­ra între Mari­na Man­ga­lia şi Mari­na Efo­rie Nord.

Este cea de‑a tre­ia rega­tă din cadrul Tro­fe­u­lui Bla­ck Sea Sai­ling 2013 şi cea de‑a cin­cea din Cupa McCann Eri­c­k­son. Tot­o­da­tă, este o cur­să cu mari emoţii pen­tru majo­ri­ta­tea echi­pa­je­lor, fie­ca­re va încer­ca să recu­pe­re­ze sau să fruc­ti­fi­ce rezul­ta­te­le obţi­nu­te pe par­cur­sul sezo­nu­lui. Ne aştep­tăm la o cur­să inten­să cu atât mai mult cu cât ne vom con­frun­ta şi cu schim­bă­ri­le mete­o­ro­lo­gi­ce spe­ci­fi­ce sfârşi­tu­lui de august.

Ală­tu­ri de par­te­ne­rul Bla­ck Sea Sai­ling Asso­ci­a­tion pen­tu 2013, Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz, am avut un sezon fru­mos, cu mai mul­tă com­pe­ti­ti­vi­ta­te şi mai mul­tă per­for­manţă decât în alţi ani’ , este de păre­re Adri­an Niţă, ski­pper în cadrul unu­ia din­tre echi­pa­je­le par­ti­ci­pan­te la com­pe­ti­ţie.

Prin­tre echi­pa­je­le favo­ri­te, con­form rezul­ta­te­lor de până acum, se numă­ră Ben­ga, Tor­tu­ga, Simi­na şi Ale­xan­dra.

Ne bucu­răm că putem spri­jini spor­tul nau­tic prin impli­ca­rea în orga­ni­za­rea rega­tei Cal­la­tis. Aceast demers face par­te dintr‑o serie mai amplă de ini­ţi­a­ti­ve ale Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia de susţi­ne­re a acti­vi­tă­ţi­lor spor­ti­ve ce au ca scop dezvol­ta­rea turis­mu­lui nau­tic în zonă”, a decla­rat Radu Cris­ti­an, Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Aflat la a doua edi­ţie, Tro­fe­ul Bla­ck Sea Sai­ling a avut în acest an drept par­te­ner prin­ci­pal bran­dul Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz.

Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz este un par­te­ner tra­di­ţio­nal al com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii, per­for­manţei şi fair-play-ului, ast­fel că aso­ci­e­rea cu Tro­fe­ul Bla­ck Sea Sai­ling a venit în mod natu­ral. Am regă­sit în evo­lu­ţia echi­pa­je­lor pe par­cur­sul sezo­nu­lui de yach­ting ele­ganţa, forţa şi impli­ca­rea carac­te­ris­ti­ce bran­du­lui Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz”, spu­ne Daniel Antor, direc­tor gene­ral al Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz.

Câş­ti­gă­to­rii Tro­fe­u­lui Bla­ck Sea Sai­ling la cele două cate­go­rii de com­pe­ti­ţie, Racer şi Cru­i­ser, vor fi recom­pen­sa­ţi cu pre­mii con­stând în redu­ceri la taxe­le de che­iaj în Mari­na Efo­rie Nord, ast­fel: ocu­panţii locu­lui I vor pri­mi o redu­ce­re de 75% la pla­ta aces­tor taxe, pen­tru locul al II-lea redu­ce­rea este de 50% iar pen­tru locul al III-lea de 25%.

Alţi par­te­neri ai Tro­fe­u­lui Bla­ck Sea Sai­ling în acest sezon sunt Mari­na Man­ga­lia, Nav­tron, Bran­ds Inter­na­tio­nal, res­ta­u­ran­te­le La Mama cu bran­dul exclu­siv Poem, Mari­na Efo­rie Nord, Cipher Events, trus­tul de pre­să MTR, Yach­ting Plea­su­re şi Yacht Expert.

Pe lân­gă rega­te­le Posei­don, Benet­teau şi Cal­la­tis, cuprin­se în cadrul Tro­fe­u­lui Bla­ck Sea Sai­ling, două rega­te au mai făcut par­te din Cupa McCann Eri­c­k­son.
Câş­ti­gă­to­rii Cupei McCann Eri­c­k­son la cele două cate­go­rii de com­pe­ti­ţie vor pri­mi câte un echi­pa­ment com­plet Mari­ne Pool.

Cupa McCann Eri­c­k­son a luat naş­te­re la înce­pu­tul aces­tui sezon din uni­rea forţe­lor a trei din­tre cele mai impor­tan­te orga­ni­za­ţii de yach­ting din Româ­nia: Bla­ck Sea Sai­ling Asso­ci­a­tion, Life Har­bo­ur şi Yacht Club Regal Român.

Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz, este prin­ci­pa­lul par­te­ner al Tro­fe­u­lui Bla­ck Sea Sai­ling în sezo­nul 2013.

Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz, face par­te din Gru­pul Ţir­i­ac Hol­din­gs, recu­nos­cut pen­tru afa­ce­ri­le deru­la­te în dome­nii pre­cum imo­bi­li­a­re, ser­vi­cii finan­ci­a­re, ser­vi­cii de trans­port aeri­an de tip VIP Char­ter, import, dis­tri­bu­ţie şi ser­vi­ce auto, ser­vi­cii de pro­du­cţie şi întreţi­ne­re ascen­soa­re, ser­vi­cii de pază şi pro­te­cţie etc.

Ţir­i­ac Auto, par­te­ner auto­ri­zat Mer­ce­des-Benz, deţi­ne cel mai vast por­to­fo­liu de mărci auto de pe pia­ţa autoh­to­nă, repre­zen­tând şase din­tre cele mai renu­mi­te mărci auto exis­ten­te pe pia­ţă: Mer­ce­des-Benz, Jagu­ar, Land Rover, Mit­su­bishi, Ford şi Hyun­dai.

Reţea­ua de dis­tri­bu­ţie şi ser­vi­ce auto Tir­i­ac Auto numă­ră 65 de repre­zen­tanţe mono-brand sau multi-brand, asi­gu­rând acce­si­bi­li­ta­te şi ser­vi­cii de cali­ta­te în ori­ce colţ al Româ­ni­ei.

Bla­ck Sea Sai­ling Asso­ci­a­tion este aso­ci­a­ţia pro­pri­e­ta­ri­lor de ambar­ca­ţiuni din Româ­nia. Aso­ci­a­ţia are ca scop spri­ji­ni­rea şi îmbu­nă­tă­ţi­rea navi­ga­ţi­ei spor­ti­ve şi de agre­ment din Româ­nia, pre­cum şi sal­va­rea şi pro­te­ja­rea mediu­lui natu­ral marin.
Aso­ci­a­ţia desfă­şoa­ră în per­ma­nenţă acti­vi­tă­ţi şi pro­gra­me de for­ma­re a vii­to­ri­lor navi­ga­tori şi a echi­pa­je­lor, atât pen­tru yach­tin­gul de agre­ment, cât şi pen­tru cel spor­tiv.

Bla­ck Sea Sai­ling Asso­ci­a­tion a fost înfi­inţa­tă în sezo­nul de yach­ting 2012 şi reu­neş­te până în pre­zent pes­te 200 de mem­bri.

Life­Har­bo­ur Lima­nu este o mari­nă pri­va­tă din Româ­nia, ce ofe­ră ser­vi­cii inte­gra­te: vân­za­re şi închi­ri­e­re de ambar­ca­ţiuni ale celor mai mari pro­du­că­tori mondi­ali, ser­vi­cii por­tu­a­re şi de che­iaj, ser­vi­cii hote­li­e­re şi res­ta­u­rant, cur­suri de navi­ga­ţie în cadrul Roma­nian Yach­ting Scho­ol — uni­ca şcoa­lă de yach­ting din Româ­nia cu apar­te­nenţă la o insti­tu­ţie de învă­ţământ cu vas­tă expe­rienţă în dome­ni­ul naval, ‘Cole­gi­ul Nau­tic Român”.

Ziuaconstanta.ro, Joi, 29.08.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply