Repere de agrement estival 2013, la Mangalia şi în staţiunile din sud

0
273

Pri­mă­ria Man­ga­lia, prin biro­ul mass-media, ne‑a pus la dis­po­zi­ţie o lis­tă cu prin­ci­pa­le­le repe­re de agre­ment esti­val pro­gra­ma­te la Man­ga­lia şi în sta­ţiu­ni­le din sud:

- “Man­ga­lia Air Show” — spec­ta­col avi­a­tic cu par­ti­ci­pa­rea unor piloţi acro­ba­ţi de pres­ti­giu, eve­ni­ment ce va avea loc în peri­oa­da 13–14 iulie.

- “Man­ga­lia Drift Grand Prix” — eve­ni­ment orga­ni­zat pe toa­tă dura­ta verii, în zona din­tre Saturn şi Venus, care va fi o com­bi­na­ţie între spor­tul cu motor şi enter­tain­ment, mani­fes­ta­re ce va atra­ge un număr mare de turi­şti români dar şi stră­ini, obi­ş­nui­ţi cu spec­ta­co­le de acest gen.

- Tot pe cor­do­nul Saturn-Venus, va fi ame­na­ja­tă o zonă pen­tru orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le şi con­cer­te în aer liber. Loca­ţia se va numi „Bla­ck Sea Are­na” şi va găz­dui până la 100.000 de oameni, având una din­tre cele mai mari sce­ne din sud-estul Europei.

- Pri­mul eve­ni­ment de amploa­re va fi pe 13–14 iulie, res­pec­tiv „Liber­ty Para­de”, urmat de con­cer­tul Euro­pa FM;

- În ace­ea­şi loca­ţie vor con­cer­ta, în aceas­tă vară, tru­pe şi arti­şti cele­bri de nivel internaţional;

- Pe 15 august, de Sfân­ta Maria, vom orga­ni­za, împre­u­nă cu repre­zen­tanţii Arma­tei, în Por­tul Turis­tic, un spec­ta­col dedi­cat Zilei Mari­nei;

- În inter­va­lul 22–25 august se va orga­ni­za „Fes­ti­va­lul Cal­la­tis”, eve­ni­ment la care Pri­mă­ria Man­ga­lia este partener;

- În inter­va­lul 30 august — 1 sep­tem­brie avem ca pro­iect orga­ni­za­rea „Fes­ti­va­lu­lui Antic Cal­la­tis”;

- În peri­oa­da 30 august — 8 sep­tem­brie, sunt pro­gra­ma­te mai mul­te eve­ni­men­te cu pri­le­jul Zilei Man­ga­li­ei, care se va săr­bă­tori de Sfân­tă Maria Mică (8 septembrie);

- Ast­fel, dorim să orga­ni­zăm „Fes­ti­va­lul Mul­ti­e­t­nic”, în cola­bo­ra­re cu ANTREC, „Fes­ti­va­lul de Tea­tru FRINGE”, pre­cum şi o pro­ce­siu­ne reli­gi­oa­să, pri­le­ju­i­tă de adu­ce­rea Brâu­lui Mai­cii Dom­nu­lui, din Gre­cia, pe data de 8 septembrie.

Tutu­ror turi­ş­ti­lor le dorim un sejur cât mai plă­cut la Mangalia !

MangaliaNews.ro, 27 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply