Luni se schimbă sistemul de penalizare a datoriilor la stat — plata pe zi de întârziere

0
266

De luni, sis­te­mul de pena­li­za­re a dato­ri­i­lor către stat se schim­bă. Va fi intro­dus un nou sis­tem de pena­li­za­re, pe zi, care îl va înlo­cui pe cel actu­al care se apli­că în trep­te pro­cen­tu­a­le, în fun­cţie de vechi­mea datoriei.

Înce­pând cu 1 iulie 2013, nive­lul pena­li­tă­ţi­lor de întâr­zi­e­re va fi de 0,02% pen­tru fie­ca­re zi de întâr­zi­e­re, pen­tru obli­ga­ţi­i­le de pla­tă sca­den­te după aceas­tă dată, res­pec­tiv 7,3% pe an.

Pena­li­ta­tea de întâr­zi­e­re nu înlă­tu­ră obli­ga­ţia de pla­tă a dobân­zi­lor, care rămân apli­ca­bi­le în pro­porţie de 0,04% pen­tru fie­ca­re zi de întâr­zi­e­re, res­pec­tiv 14,6% pe an.

Pena­li­tă­ţi­le de întâr­zi­e­re repre­zin­tă san­cţiu­nea pen­tru neîn­de­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă la sca­denţă şi se cal­cu­lea­ză pen­tru fie­ca­re zi de întâr­zi­e­re, înce­pând cu ziua ime­di­at urmă­toa­re ter­me­nu­lui de sca­denţă şi până la data stin­ge­rii sumei dato­ra­te inclusiv.

Dobân­zi­le repre­zin­tă echi­va­len­tul pre­ju­di­ci­u­luii cre­at titu­la­ru­lui cre­anţei fis­ca­le ca urma­re a nea­chi­tă­rii de către debi­tor a obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă la sca­denţă şi se cal­cu­lea­ză pen­tru fie­ca­re zi de întâr­zi­e­re, înce­pând cu ziua ime­di­at urmă­toa­re ter­me­nu­lui de sca­denţă şi până la data stin­ge­rii sumei dato­ra­te inclusiv.

Con­ti­nu­a­rea, pe economica.net, 27.06.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply