Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

0
328

Bise­ri­ca Orto­do­xa îi prăz­nu­ies­te pe 21 mai pe Sfin­tii Impa­rati Con­stan­tin si mama sa, Ele­na. Con­stan­tin cel Mare s‑a nas­cut in ora­sul Nai­s­sus (Nis, Ser­bia) in jurul anu­lui 274. A deve­nit suve­ran al intre­gu­lui Impe­riu Roman dupa invin­ge­rea lui Maxen­tiu si a lui Lici­niu. Potri­vit mar­tu­ri­i­lor lui Euse­biu si Lac­tan­tiu, in aju­nul lup­tei cu Maxen­tiu, Con­stan­tin a vazut pe cer ziua, in ami­a­za mare, o cru­ce lumi­noa­sa dea­su­pra soa­re­lui cu inscrip­tia: “in hoc sig­no vin­ces” (prin acest semn vei birui).

Noap­tea, in tim­pul som­nu­lui, i se des­co­pe­ra Hris­tos, cerandu‑i sa puna sem­nul sfin­tei cruci pe stea­gu­ri­le sol­da­ti­lor. Dand ascul­ta­re porun­cii pri­mi­te in vis, iese biru­i­tor in lup­ta cu Maxen­tiu. Pe Arcul de Tri­umf al lui Con­stan­tin, care se pas­trea­za la Roma, se afla inscrip­tia: “ins­tinc­tu divi­ni­ta­tis” = “prin inspi­ra­tie divi­na”, ce des­co­pe­ra cum a fost cas­ti­ga­ta vic­to­ria asu­pra lui Maxentiu.

Cea mai insem­na­ta rea­li­za­re a impa­ra­tu­lui Con­stan­tin a fost Edic­tul de la Mila­no (313), prin care cres­ti­nis­mul ajun­ge sa fie recu­nos­cut de stat. Insa, el va deve­ni reli­gie de stat in tim­pul lui Teo­do­sie cel Mare (379–395).     (.….…).

Sem­ni­fi­ca­tia nume­lor Con­stan­tin si Elena

Nume­le Con­stan­tin este de ori­gi­ne lati­na si vine de la con­stans, con­stan­tis (“con­stant”, “ferm”).

Ele­na — Stra­ve­chiul nume Hele­ne este expli­cat de unii prin gr. hela­ne (“tor­ta”, “faclie”, dar si “foc sacru”, la sar­ba­to­ri­le numi­te Hele­ne­ia, dedi­ca­te zei­tei Arte­mis), iar de altii prin gr. hele (“lumi­na arza­toa­re a soarelui”).

La mulţi ani, tutu­ror celor care poar­tă aces­te nume!

Crestinortodox.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply