Primăria Mangalia lansează proiectul “Callatis — Istorie la malul Mării Negre”

0
189

Pro­iec­tul „Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre” îşi pro­pu­ne cre­ş­te­rea nive­lu­lui de atrac­ti­vi­ta­te a sudu­lui lito­ra­lu­lui şi a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, dar şi valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui turis­tic cul­tu­ral.

În acest sens, vor avea loc res­ta­u­ra­rea şi valo­ri­fi­ca­rea turis­ti­că dura­bi­lă a trei monu­men­te isto­ri­ce de valoa­re naţio­na­lă şi uni­ver­sa­lă din patri­mo­ni­ul cul­tu­ral al Man­ga­li­ei. Este vor­ba de zidul de incin­tă nor­dic — tron­son estiv şi basi­li­ca siri­a­nă, colţul de nord-vest al incin­tei roma­no-bizan­ti­ne şi edi­fi­ci­i­le supra­pu­se, pre­cum şi de mor­min­te­le pale­o­creş­ti­ne de tip hypo­geu, din incin­ta Cetă­ţii Cal­la­tis”.

Pro­iec­tul pre­ve­de şi rea­li­za­rea a trei ame­na­jări pei­sa­gis­ti­ce, pre­cum şi cre­a­rea infras­truc­tu­ri­lor con­e­xe de acces la monu­men­te­le isto­ri­ce. Nu mai puţin impor­tant, în cadrul pro­iec­tu­lui figu­rea­ză şi dotă­ri­le şi echi­pa­men­te­le nece­sa­re pen­tru acce­sul pie­to­nal, dar şi pro­ie­cţia pen­tru fie­ca­re din­tre cele trei monu­men­te isto­ri­ce.

O altă măsu­ră din cadrul pro­iec­tu­lui vizea­ză cre­a­rea de noi locuri de mun­că (per­ma­nen­te şi tem­po­ra­re) pen­tru ope­ra­rea par­cu­lui arhe­o­lo­gic Cal­la­tis, după fina­li­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor din cadrul pro­iec­tu­lui”, se mai pre­ci­zea­ză în comu­ni­cat.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply