Plafonul pentru programul de creditare Kogălniceanu a fost epuizat în două săptămâni de la lansare

0
181

Pla­fo­nul de 16 mili­oa­ne de lei pen­tru pro­gra­mul de cre­di­ta­re Miha­il Kogăl­ni­cea­nu des­ti­nat IMM-uri­lor, cu dobân­dă sub­venţio­na­tă de stat, a fost con­su­mat inte­gral în două săp­tămâni de la lan­sa­re, la mij­lo­cul lunii apri­lie, apli­când 1.200 de fir­me, a decla­rat minis­trul pen­tru IMM-uri, Maria Grapini.

Pla­fo­nul pen­tru pro­gra­mul de cre­di­ta­re Kogăl­ni­cea­nu a fost epu­i­zat în două săp­tămâni de la lansare.

Fir­me­le mici şi mij­lo­cii pot bene­fi­cia, prin pro­gra­mul Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, de linii de cre­dit în valoa­re maxi­mă de 400.000 lei/an, cu dobân­dă total sub­venţio­na­tă şi/sau garan­ta­te acor­da­te de Fon­dul Naţio­nal de Garan­ta­re a Cre­di­te­lor pen­tru IMM-uri.

Linia de cre­dit cu dobân­dă sub­venţio­na­tă şi/sau, după caz, cu garanţie de stat este de maxi­mum un an, iar peri­oa­da de ram­bu­r­sa­re este sta­bi­li­tă de insti­tu­ţia de cre­dit care a acor­dat creditul.

Buge­tul alo­cat pro­gra­mu­lui pen­tru acest an este de 16,115 mili­oa­ne de lei, bani ges­tio­na­ţi de către Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, pen­tru acor­da­rea de alo­ca­ţii finan­ci­a­re neram­bu­r­sa­bi­le IMM-uri­lor sub for­mă de pla­tă inte­gra­lă a dobân­zii afe­ren­te cre­di­te­lor contractate.

Pro­gra­mul a fost lan­sat la 15 apri­lie, iar pla­fo­nul a fost epu­i­zat în două săptămâni.

Con­ti­nu­a­rea, pe Economica.net, Marti, 14 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply