Pentru „Noaptea Muzeelor”, specialiștii Muzeului Callatis au pregătit un program special

0
269

Cu pri­le­jul Zilei Inter­națio­na­le a Muze­e­lor și a „Nop­ții Muze­e­lor”, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia a pri­mit nume­roși vizi­ta­tori, până la ora 24.00. Spe­cia­liș­tii muze­u­lui au orga­ni­zat, oda­tă cu lăsa­rea serii, și un pro­gram spe­cial dedi­cat Nop­ții Muzeelor.

Dr. Tatia­na Odo­bes­cu, mana­ge­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, a vor­bit des­pre sem­ni­fi­ca­ția Nop­ții Muze­e­lor și des­pre pro­iec­tul „Un obiect — o poves­te”, care-și pro­pu­ne pro­mo­va­rea, în fie­ca­re lună, a unui expo­nat din cadrul expo­zi­ți­ei permanente.

Dr. Mihai Ione­scu, res­pon­sa­bi­lul ști­in­ți­fic al muze­u­lui, a des­chis pro­gra­mul cu o scur­tă isto­rie a cetă­ții Cal­la­tis. Dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful muze­u­lui cal­la­tian, a pre­zen­tat modul în care a luat fiin­ță tea­trul în Gre­cia, în seco­lul al VI-lea a.Chr., și cum a evo­lu­at aceas­tă artă în anti­chi­ta­te, după care a pre­zen­tat cei mai impor­tanți autori ai tra­ge­di­ei și come­di­ei gre­cești, pre­cum și prin­ci­pa­le­le lor cre­a­ții literare.

În con­ti­nu­a­re, spe­cia­liș­tii muze­u­lui au avut câte­va pre­zen­tări în Power­Po­int, după cum urmea­ză: dr. Tatia­na Odo­bes­cu și muze­o­graf Vale­riu Maxim — Colec­ția muze­a­lă a Mănăs­ti­rii orto­do­xe Der­vent, Cori­na Radu-Ior­guș și Lau­ren­țiu Radu-Ior­guș — Casa Tătă­reas­ca „Zul­fie Totay” din Coba­din și Muze­ul etno­gra­fic al aro­mâ­ni­lor „Ghe­or­ghe Celea” din Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, dr. Robert Con­stan­tin — Muze­ul Arhe­o­lo­gic Adam­cli­si, con­ser­va­to­rii Pau­la Demit și Danie­la Eri­mia — Muze­ul de artă „Dinu și Sevas­ta Vin­ti­lă” din Topa­lu și Colec­ția de Artă din Limanu.

La final, sculp­to­rul Marin Bălan a pre­zen­tat Cen­trul de artă popu­la­ră și meș­te­șu­gă­reas­că din Peci­nea­ga, pe care l‑a înfi­in­țat în urmă cu mai mulți ani și pe care îl admi­nis­trea­ză și în prezent.

Momen­tul cel mai impor­tant al pro­gra­mu­lui dedi­cat Nop­ții Muze­e­lor a fost însă pre­zen­ta­rea de modă anti­că gre­ceas­că. Ele­ve­le Șco­lii Nr. 3 Man­ga­lia, coa­fa­te, machi­a­te și cos­tu­ma­te de muze­o­graf Lili­a­na Bădin, au pre­zen­tat modul cum se îmbră­cau, cum se machi­au și cum își aran­jau părul doam­ne­le și domni­șoa­re­le în anti­chi­ta­te. Pre­zen­ta­rea de modă s‑a făcut pe muzi­că gre­ceas­că, iar, la final, toți cei pre­zenți au dorit să se foto­gra­fi­e­ze cu tine­re­le pre­zen­ta­toa­re de modă.

După o scur­tă pau­ză, a urmat ver­ni­sa­jul unei expo­zi­ții tem­po­ra­re cu tablo­uri inspi­ra­te de expo­na­te­le muze­u­lui cal­la­tian, dar și pei­sa­je din Man­ga­lia. Au expus artiș­tii plas­tici: Lui­za Cala, Karl Robert Per­ko, Gabriel Tora, Nicu Găgea­nu și Ion Bălănoiu.

Dumi­ni­că, 19.05.2013.

Gale­ria foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply