INTERVIU Mircea Tudor, singurul inventator din lume premiat de două ori la Geneva: „Trăiam din reparaţii radio-televizoare“

0
164

Mir­cea Tudor des­crie tra­se­ul pe care l‑a par­curs pen­tru a ajun­ge cel mai apre­ciat inven­ta­tor român în stră­i­nă­ta­te, de la lucră­ri­le pen­tru men­te­nanţa tele­vi­zoa­re­lor din comu­na ilvo­fea­nă Afu­ma­ţi până la sca­ne­rul pen­tru avi­oa­ne care i‑a adus Mare­le Pre­miu la Salo­nul de Inven­ti­că de la Geneva.

De pe foto­li­ul lui din Oto­peni, de la sedi­ul com­pa­niei MB Tele­com, Mir­cea Tudor (55 de ani) ştie să mimeze per­fect, aproa­pe natu­ral, ţinu­ta unui pro­li­fic busi­ne­ss­man ame­ri­can, rela­xat finan­ci­ar şi satis­fă­cut cu sine, deşi s‑a năs­cut aici, la Afu­ma­ţi, în judeţul Ilfov. Totu­şi, nu‑i nicio şar­la­ta­nie în acest para­dox, pen­tru că, după cât se pare, Mir­cea Tudor a fost mereu omul nepo­tri­vit la momen­tul nepotrivit.

S‑a anga­jat ca elec­tri­cian, deşi era elec­tro­nist, era elec­tro­nist, deşi a ter­mi­nat Facul­ta­tea de Drept după alţi ani buni, a făcut cur­suri de come­rţ exte­ri­or, deşi a con­dus două zia­re şi a scris aici, în Bucu­reşti. Aşa­dar, a fost gaze­tar, chiar dacă era poli­ti­cian, a fost de stân­ga, însă zice că era împo­tri­va lui Ili­es­cu şi a pro­mo­vat desfi­inţa­rea CAP-uri­lor, deşi legea au semnat‑o alţii.

Apoi, a fost cel mai mare dis­tri­bu­i­tor din Româ­nia de alar­me anti-furt de pro­du­cţie core­ea­nă, a câş­ti­gat Mare­le Pre­miu la Salo­nul de Inven­ti­că de la Gene­va, chiar dacă sta­tul român nu‑l susţi­nu­se câtu­şi de puţin şi iar a câş­ti­gat Mare­le Pre­miu, tot la Gene­va, deşi în Româ­nia era feri­ci­tul câş­ti­gă­tor al locu­lui 12 din 15, într‑o com­pe­ti­ţie simi­la­ră de idei inovatoare.

Vă invi­tăm să citi­ţi inter­vi­ul inte­gral în adevarul.ro, 4 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply