Ecologiştii o trimit pe Rovana Plumb să citească Tratatul de la Lisabona şi Constituţia României

0
173
Ecologiştii o trimit pe Rovana Plumb să citească Tratatul de la Lisabona şi Constituţia României

Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Naţio­nal al Par­ti­du­lui Eco­lo­gist Român, Dumi­tru Bădră­gan, îşi expri­mă îndo­ia­la că minis­trul Mediu­lui şi Schim­bă­ri­lor Cli­ma­te­rice, Rova­na Plumb, are cunoş­tinţe teme­i­ni­ce refe­ri­toa­re la explorarea/exploatarea gaze­lor de şist.

Cine este Rova­na Plumb? Acest minis­tru trans­mi­te un amal­gam de mesa­je con­tra­dic­to­rii: întâi ne spu­ne că nu sunt stu­dii şi doar dis­cu­ţii, iar la câte­va ore — are cer­ti­tu­dini că nu e impact pe mediu, asta în timp ce cole­ga ei, minis­trul dele­gat pen­tru Ape, Lucia Ana Var­ga, susţi­nea cu câte­va zile în urmă că e nece­sar stu­diu de impact supra resur­se­lor de apă sub­te­ra­nă, afir­mă eco­lo­gis­tul Bădră­gan.

Con­form aces­tu­ia, fişa pos­tu­lui Rova­nei Plumb suge­rea­ză că soci­al-demo­cra­ta este mai degra­bă poli­ti­cian în dome­ni­ul eco­no­mic, pen­tru că refe­ri­tor la mediu se pare că regă­sim o altă inter­pre­ta­re în ceea ce pri­veş­te atri­bu­ţi­i­le cu refe­ri­re la schim­bă­ri­le cli­ma­te­rice- în cazul în care nu se înţe­le­ge bine denu­mi­rea minis­te­ru­lui — acti­vi­ta­tea domni­ei sale vizea­ză pro­te­cţia împo­tri­va schim­bă­ri­lor cli­ma­te­rice şi pen­tru pro­te­cţia mediu­lui.

Suge­răm, modest, o repo­zi­ţio­na­re a stu­di­i­lor din regim eco­no­mic în regim de mediu: puţin­tel de prin Tata­tul de la Lisa­bo­na, puţin­tel de prin Con­sti­tu­ţia Româ­ni­ei, apoi Legea 3/2000 — refe­ren­dum vizând Cos­ti­neşti şi nu numai, apoi o fugă prin Con­venţia pri­vind acce­sul la infor­ma­ţie, par­ti­ci­pa­rea publi­cu­lui la lua­rea deci­zi­ei şi acce­sul la jus­ti­ţie în pro­ble­me de mediu, sem­na­tă la Aar­hus la 25 iunie 1998 (decret 359/1999, Lege 86/2000, Lege 112/2009), îi trans­mi­te eco­lo­gis­tul minis­tru­lui Rova­na Plumb.

Apoi, e inte­re­sant pen­tru un minis­tru al Mediu­lui să par­cur­gă Pro­pu­ne­re de Rezo­lu­ţie a Par­la­men­tu­lui Euro­pean refe­ri­toa­re la impac­tul acti­vi­tă­ţi­lor de extra­cţie a gaze­lor de şist şi a ule­iu­lui de şist asu­pra mediu­lui (2011/2308 (INI), luă­ri­le de pozi­ţie ale euro­par­la­men­ta­ri­lor pri­vind impac­tul de mediu etc., etc. O altă vari­an­tă vizea­ză demi­sia baza­tă pe varii moti­ve, mai susţi­ne eco­lo­gis­tul.

Roc­sa­na CRISTEA, Replicaonline.ro, Mier­curi, 15 mai 2013.

Rovana PlumbDumitru Bădrăgan
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply