Ziua Jandarmeriei Române sărbătorită, luni, 1 aprilie, la Mangalia

0
305

Ziua Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne, ani­ver­sa­tă, în fie­ca­re an, la data de 3 apri­lie, a fost săr­bă­to­ri­tă, luni, 1 apri­lie, atât la Man­ga­lia, cât şi în cele­lal­te loca­li­tă­ţi din judeţ, prin diver­se mani­fes­tări. Seria de acţiuni a debu­tat, luni, dimi­nea­ţă, cu inau­gu­ra­rea nou­lui sediu al subu­ni­tă­ţii de jan­darmi Man­ga­lia, aces­ta fiind ame­na­jat în incin­ta clă­di­rii Poli­ţi­ei Naţio­na­le din oraş.

Au urmat un sim­po­zion găz­du­it de Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis, pre­cum şi un exer­ci­ţiu demon­stra­tiv, pre­zen­tat de către jan­darmi în car­ti­e­rul MI Dobro­gea­nu, nu întâm­plă­tor, deo­a­re­ce în zonă locu­iesc şi fami­lii de rromi cer­ta­te cu legea. Jan­dar­mii au folo­sit maşini şi arme de foc, exer­ci­ţi­ul con­stând în simu­la­rea reţi­ne­rii unor infrac­tori peri­cu­loşi.

În jurul prân­zu­lui, fes­ti­vi­tă­ţi­le au con­ti­nu­at în cen­trul Man­ga­li­ei, mai pre­cis în Pia­ţa Revo­lu­ţi­ei. Jan­dar­mii au întâm­pi­nat şi arbo­rat dra­pe­lul Româ­ni­ei, eli­be­rând mai mulţi porum­bei albi şi baloa­ne tri­co­lo­re, spre încân­ta­rea sute­lor de elevi şi preş­co­lari veni­ţi în pia­ţă. După ofi­ci­e­rea unei slu­j­be reli­gi­oa­se, Şeful IJJ Con­stanţa, col. dr. Cos­ti­că Cojoc a dat citi­re mesa­ju­lui trans­mis locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei de către minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Radu Stroe.

Şeful Jan­dar­me­ri­ei Man­ga­lia a înmâ­nat diplo­me de exce­lenţă invi­ta­ţi­lor de onoa­re, prin­tre care pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, Coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, Coman­dan­tu­lui Poli­ţi­ei Man­ga­lia, comi­sar-şef Nico­lae Pes­ca­ru, Coman­danţi­lor Deta­şa­men­te­lor de Jan­darmi 5 şi 6 Nept­un, lt. Col. Adri­an Che­lu, res­pec­tiv mai­or Mari­an Călin. La rân­dul său, edi­lul muni­ci­pi­u­lui a ofe­rit diplo­me şi meda­lii de onoa­re repre­zen­tanţi­lor Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne.

Cel mai atrac­tiv moment al fes­ti­vi­tă­ţi­lor l‑au repre­zen­tat exer­ci­ţi­i­le demon­stra­ti­ve ofe­ri­te, în faţa mulţi­mii adu­na­te în pia­ţă, de către Deta­şa­men­tul de Inter­venţii şi Acţiuni Spe­ci­a­le din cadrul Jan­dar­me­ri­ei Con­stanţa. Aceş­tia au pre­zen­tat teh­nici şi pro­ce­dee de autoa­pă­ra­re, rodul a sute de ore de pre­gă­ti­re.

Jan­dar­mii au ani­hi­lat indi­vizi scan­da­la­gii, folo­sin­du-se nu doar de pro­pri­i­le forţe, ci şi de câini, din rasa cio­bă­nesc ger­man, bine dre­sa­ţi. Tot în apla­u­ze­le copi­i­lor, jan­dar­mii cu cagu­le şi-au ară­tat forţa şi pri­ce­pe­rea, spăr­gând, cu aju­to­rul mâi­ni­lor, plăci din BCA, căro­ra, pen­tru a fi mai spec­ta­cu­los, le-au dat foc, dar şi scân­duri din lemn.

Nu în ulti­mul rând, Fan­fa­ra Mili­ta­ră a Forţe­lor Nava­le a pre­zen­tat un colaj de melo­dii rit­ma­te, din care nu a lip­sit tra­di­ţio­na­la horă în care s‑au prins toţi par­ti­ci­panţii. Defi­la­rea Găr­zii de Onoa­re a înche­iat mani­fes­ta­rea fes­ti­vă, orga­ni­za­tă, impe­ca­bil, de către jan­dar­mii afla­ţi în săr­bă­toa­re.

Puteţi vizio­na şi o impre­sio­nan­tă gale­rie foto pe site-ul EditiadeSud.ro, luni, 01.04.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply