Victor Ponta: Am acasă pe cineva care numai despre gazele de şist îmi vorbeşte

0
169

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat, luni sea­ra, că înţe­le­ge pre­o­cu­pă­ri­le celor care vor­besc des­pre pro­te­cţia mediu­lui în con­tex­tul explo­ră­ri­lor gaze­lor de şist şi a adă­u­gat că are aca­să pe cine­va care îi vor­beş­te mult des­pre acest subiect, pri­mul minis­tru făcând ast­fel refe­ri­re la soţia sa, euro­par­la­men­ta­rul Daci­a­na Sâr­bu.

Va fi o nouă deci­zie con­tro­ver­sa­tă şi înţe­leg foar­te mult pre­o­cu­pă­ri­le celor care vor­besc des­pre pro­te­cţia mediu­lui. Da, sunt corec­te şi sunt legi­ti­me. Am aca­să pe cine­va care numai des­pre asta îmi vor­beş­te şi ştie foar­te bine des­pre ce vor­beş­te. Pe de altă par­te, ştiu alt­ce­va. Că în acest moment, pen­tru indus­tria din  Româ­nia, nu mai vor­besc de popu­la­ţie, unde putem să facem tari­fe soci­a­le, dar pen­tru indus­tria din Româ­nia preţul gazu­lui este cea mai mare pro­ble­mă. Din punct de vede­re poli­tic, depen­denţa noas­tră de impor­tul de gaze din Rusia este o pro­ble­mă stra­te­gi­că”, a decla­rat pre­mi­e­rul, la RTV.

El a mai pre­ci­zat că în urma explo­ră­ri­lor Exxon, Petrom şi Rom­gaz s‑au des­co­pe­rit resur­se în Marea Nea­gră şi că se fac cer­ce­tări pen­tru gaze­le de şist din Mol­do­va şi Dobro­gea.

Citi­ti mai mult pe AGERPRES.ro, Marti, 9 apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply