Shanghaiul, premiat la Mangalia (galerie foto)

0
427

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a orga­ni­zat, la înce­pu­tul lunii apri­lie, în cola­bo­ra­re cu Uni­ver­si­ta­tea „Andrei Şagu­na” şi Con­su­la­tul Gene­ral al R.P. Chi­ne­ze din Con­stanţa expo­zi­ţia de artă foto­gra­fi­că „Pe ari­pi­le Cul­tu­rii Chi­ne­ze”, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” din Man­ga­lia. La ini­ţi­a­ti­va orga­ni­za­to­ri­lor, a fost lan­sat  un con­curs de ese­uri cu tema „Fereas­tră des­chi­să spre Chi­na”, adre­sat lice­e­ni­lor din Mangalia.

Efor­tul ele­vi­lor ce au par­ti­ci­pat la con­curs a fost  răs­plătit, în urmă cu câte­va zile, prin pre­mii ofe­ri­te de Su Yanwen, Con­su­lul Gene­ral al Repu­bli­cii Popu­la­re Chi­ne­ze la Con­stanţa, Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul  muni­ci­pi­u­lui  Man­ga­lia şi prof. univ. dr. Aurel Papari, preşe­din­te­le Uni­ver­si­tă­ții „Andrei Şaguna”.

Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a avut loc în două licee din Man­ga­lia: Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia şi Cole­gi­ul Eco­no­mic Mangalia.

Juri­ul, for­mat din jur­na­li­şti de pres­ti­giu din insti­tu­ţi­i­le mass-media con­stă­nţe­ne, pro­fe­sori de jur­na­lism şi comu­ni­ca­re de la Uni­ver­si­ta­tea „Andrei Şagu­na” din Con­stanţa, repre­zen­tanţi ai Con­su­la­tu­lui Gene­ral al R. P. Chi­ne­ze la Con­stanţa şi ai Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, a ana­li­zat cu mare inte­res lucră­ri­le pre­da­te şi a acor­dat cel mai mare punc­taj ese­u­lui scris de Andre­ea Roxa­na Roma­niuc, de la Cole­gi­ul Eco­no­mic Mangalia.

Locul al II-lea a fost ocu­pat de Roxa­na Nea­gu, ele­vă a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, iar locul al III-lea a reve­nit ele­vei Nico­le­ta Lavi­nia Lefter de la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia. Ese­u­ri­le ele­vi­lor au impre­sio­nat prin ori­gi­na­li­ta­te, cre­a­ti­vi­ta­te şi ima­gi­na­ţie, evi­denţi­ind şi inte­re­sul mani­fes­tat de pro­fe­so­rii coor­do­na­tori cu pri­vi­re la aceas­tă cul­tu­ră mis­te­ri­oa­să, dar tot­o­da­tă fas­ci­nan­tă pen­tru Occident.

Mă bucu­ră inte­re­sul mani­fes­tat de ele­vii par­ti­ci­panţi la acest con­curs, care au reu­şit prin lucră­ri­le lite­ra­re să fie cât mai aproa­pe de Shan­ghai, rea­li­zând ast­fel pun­tea de legă­tu­ra între Man­ga­lia şi Metro­po­la Shan­ghai. Gân­du­ri­le ele­vi­lor, transpu­se în ese­uri, duc la con­so­li­da­rea rela­ţi­i­lor de pri­e­te­nie, punând ast­fel în valoa­re măies­tria mira­co­lu­lui popo­ru­lui chi­nez. Îmi doresc ca aceşti elevi să devi­nă pilo­nii de bază ai rela­ţi­i­lor inte­ru­ma­ne Româ­nia — Chi­na, con­ti­nu­ând prin inter­me­di­ul talen­tu­lui lite­rar să întă­reas­că sen­ti­men­te­le  de pri­e­te­nie”, a decla­rat Su Yanwen, Con­su­lul Gene­ral al Repu­bli­cii Popu­la­re Chi­ne­ze la Constanţa.

Gale­rie foto:

Luni, 29 apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply