Campanie de întrajutorare, la Mangalia

0
242

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu un grup de volun­tari, desfă­şoa­ră în peri­oa­da 25 apri­lie — 2 mai, o cam­pa­nie de întra­ju­to­ra­re pen­tru copi­ii şi bătrâ­nii nevo­ia­şi, inti­tu­la­tă “Volun­tar pen­tru o zi.

Pe întrea­ga peri­oa­dă a deru­lă­rii eve­ni­men­tu­lui, cetă­ţe­nii vor avea posi­bi­li­ta­tea să spri­ji­ne per­soa­ne­le care au nevo­ie de aju­tor, prin dona­ţii de pro­du­se ali­men­ta­re şi nea­li­men­ta­re (obiec­te de îmbră­că­min­te şi încă­lţă­min­te, eloc­tro­ca­s­ni­ce, jucă­rii şi alte­le).

Cu aceas­tă oca­zie, muni­ci­pa­li­ta­tea a ame­na­jat un cort pen­tru colec­ta­rea dona­ţi­i­lor, care este ampla­sat pe pla­to­ul din faţa Casei de Cul­tu­ră.

Sunt invi­ta­ţi să se ală­tu­re cam­pa­niei “Volun­tar pen­tru o zi”, toţi cei care doresc să ofe­re un pri­lej de bucu­rie per­soa­ne­lor nevo­ia­şe din loca­li­ta­te. La fina­lul cam­pa­niei, pe data de 2 mai ora 18:30, în incin­ta Casei Casa de Cul­tu­ră, se va desfă­şu­ra un spec­ta­col ofe­rit în exclu­si­vi­ta­te de către  arti­şti volun­tari  din oraş. Ori­ce dona­tie con­tea­ză !

Vă invi­tăm să deve­ni­ţi par­te­ne­rul nos­tru în cadrul cam­pa­niei “Volun­tar pen­tru o zi”.

Joi, 25 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply