Au început lucrările la Clubul Nautic Callatis

0
189

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a dema­rat, recent, lucră­ri­le de con­stru­cţie a “Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis”, pro­iect deru­lat prin fon­duri euro­pe­ne.

Aces­ta este imple­men­tat prin Pro­gra­mul de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Româ­nia Bul­ga­ria 2007–2013, Axa pri­o­ri­ta­ră 3Dezvol­ta­re eco­no­mi­că şi soci­a­lă — în sco­pul spri­ji­ni­rii şi coo­pe­ră­rii trans­fron­ta­li­ere în medi­ul de afa­ceri şi pro­mo­va­rea unei ima­gini şi iden­ti­tă­ţi regio­na­le.

Valoa­rea pro­iec­tu­lui se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 1.4 mili­oa­ne de euro, obiec­ti­vul gene­ral fiind dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor pe seg­men­tul de turism nau­tic. Ast­fel, se urmă­reş­te valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui turis­tic şi uman exis­tent în zona trans­fron­ta­li­eră Man­ga­lia — Bal­chik.

Clă­di­rea  în care va fun­cţio­na Clu­bul Nau­tic va fi  fina­li­za­tă până la sfârşi­tul lunii iulie, iar pro­iec­tul în sine se va deru­la până la înche­ie­rea sezo­nu­lui esti­val.

Clu­bul va fi un cen­tru logis­tic de afa­ceri în dome­ni­ul nau­tic, urmând să găz­du­ias­că ope­ra­tori în turis­mul nau­tic şi să aibă spa­ţii adec­va­te pen­tru orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te spe­ci­fi­ce.

Pe dura­ta imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui, vor avea loc mai mul­te acti­vi­tă­ţi de pro­mo­va­re şi infor­ma­re, res­pec­tiv lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a “Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis”, expo­zi­ţie de ambar­ca­ţiuni, Man­ga­lia Show nau­tic trans­fron­ta­li­er, Bal­chik show nau­tic trans­fron­ta­li­er, pre­cum şi o cam­pa­nie “Croa­zie­ră în Del­ta Dună­rii”.

Gru­pu­ri­le ţin­tă de bene­fi­ci­ari sunt operatorii/agenţii eco­no­mici cu acti­vi­ta­te în turis­mul nau­tic, ce fun­cţio­nea­ză la nive­lul zonei trans­fron­ta­li­ere Man­ga­lia – Bal­chik.

Tot­o­da­tă, sunt viza­ţi ope­ra­to­rii din turism, ama­to­rii de turism nau­tic, pre­cum şi comu­ni­tă­ţi­le loca­le din cele două ora­şe.

Marţi, 16 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele