Cristian Radu, primarul Mangaliei, face „Radiografia zilei”

0
196

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, vor­beş­te, în aceas­tă sea­ră, la Lito­ral TV, des­pre admi­nis­tra­ţia loca­lă pe care o con­du­ce, des­pre deci­zi­i­le şi măsu­ri­le care se impun a fi lua­te ast­fel încât sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui să fie pre­gă­ti­te pen­tru sezo­nul esti­val aşa cum se cuvine.

Edi­lul şef va dis­cu­ta, de ase­me­nea, des­pre pro­iec­te­le muni­ci­pa­li­tă­ţii, în cadrul emi­siu­nii „Radi­o­gra­fia zilei” rea­li­za­tă de Miha­e­la Cior­ba­ru, pe Lito­ral TV. Emi­siu­nea poa­te fi urmă­ri­tă de la ora 20.30.

Ziua de Con­stan­ta, mier­curi, 6 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply