Obiceiuri de primăvară la români, turci şi tătari (foto)

0
310

Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, coor­do­nat de pro­fe­sor docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, a orga­ni­zat vineri, 1 mar­tie 2013, ora 12.00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, acti­vi­ta­tea meto­di­că Obi­ce­iuri de pri­mă­va­ră la români, turci şi tătari.

Acti­vi­ta­tea a bene­fi­ci­at de sus­ți­ne­rea urmă­toa­re­lor per­soa­ne: pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, con­si­li­e­rul Romu­lus Dumi­tra­na, con­si­li­e­rul local Mem­bu­lat Ghiul­gian — pre­șe­din­te­le Uniu­nii Demo­cra­te a Tăta­ri­lor Tur­co-Musul­mani din Româ­nia, direc­to­rul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, prof. Simo­na Ralu­ca Cio­bă­nel și direc­to­rul adjunct, prof. Cor­ne­lia Tănase.

Din par­tea admi­nis­tra­ți­ei loca­le a vor­bit con­si­li­e­rul Mem­bu­lat Ghiul­gian, iar direc­to­rul Simo­na Cio­bă­nel a pre­zen­tat acti­vi­ta­tea Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic. Direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a evi­den­ți­at buna cola­bo­ra­re a muze­u­lui cu Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re, fapt demon­strat de nume­roa­se­le pro­iec­te comu­ne deru­la­te în ulti­mii ani. În fina­lul dis­cur­su­lui, a mul­țu­mit con­du­ce­rii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic pen­tru sus­ți­ne­rea pro­iec­te­lor, ini­ția­te cu sco­pul edu­că­rii tine­rei generații.

A urmat un amplu pro­gram de poe­zii, cân­te­ce și dan­suri tra­di­țio­na­le lega­te de obi­ce­iu­ri­le de pri­mă­va­ră ale româ­ni­lor și tăta­ri­lor: prof. Mari­a­na Gogu a reci­tat poe­zia Mar­tie; ele­ve­le Aila Mola, Iulia Năs­ta­se și Gabi Pâr­vu au pre­zen­tat Nawrez – săr­bă­toa­rea pri­mă­ve­rii la tătari; ele­vii Birol Musa și Ser­han Anefi au reci­tat poe­zia Nawre­zul, tra­du­să în lim­ba româ­nă de Andre­ea Romaniuc.

Copi­ii comu­ni­tă­ții din Tuz­la au cân­tat colin­dul pri­mă­ve­rii; mai mulți elevi au pre­zen­tat un vechi și impor­tant obi­cei al româ­ni­lor – Baba Dochia, iar ele­ve­le Maria Maxim și Iuli­a­na Turony au des­cris poves­tea lega­tă de aceas­tă tra­di­ție; ele­ve­le Ale­xan­dra Mari­an, Danie­la Nechi­ta și Roxa­na Mur­gu­leț au pre­zen­tat diver­se dese­ne cu Baba Dochia, iar ele­ve­le Vera Luca și Roxa­na Nea­gu au reci­tat poe­zia Dochia; Tatar Awa­sî și Ser­han Anfel au inter­pre­tat poe­zia Nawrw­zul; mem­brii tru­pei Plai de dor, ai cărei core­grafi sunt Gina și Ște­fan Nico­lin, au dan­sat pe muzi­că popu­la­ră româ­neas­că; prof. Nil­ghiun Mur­ta­za a inter­pre­tat melo­dii tra­di­țio­na­le tătă­rești; for­ma­ția de dan­suri tătă­rești Gean­su din Techir­ghi­ol a dan­sat pe muzi­că tătă­reas­că, la fel și for­ma­ția de muzi­că popu­la­ră tătă­reas­că din Dobri­ch, Bulgaria.

Au mai fost pre­zenți: Murat Actu­an, con­si­li­er supe­ri­or la Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Cul­tu­ră și Patri­mo­niu Națio­nal Con­stan­ța, Mano­le Beghiz, pro­fe­sor docu­men­ta­rist la Casa Cor­pu­lui Didac­tic din Con­stan­ța și mai mulți pro­fe­sori docu­men­ta­riști din județ. La sfâr­și­tul mani­fes­tă­rii, par­ti­ci­pan­ții au admi­rat  cre­a­ți­i­le ate­li­e­ru­lui de con­fec­țio­nat măr­ți­șoa­re din noduri marinărești.

Ele­ve­le din cla­sa a X‑a C: Ana Maria Cos­tea, Ioa­na Luk și Geor­gi­a­na Ște­fan au împle­tit măr­ți­șoa­re așa cum au învă­țat la ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei de noduri mari­nă­rești, orga­ni­za­tă la Muze­ul Cal­la­tis în ianu­a­rie 2013. Tine­re­le au deprins aceas­tă fru­moa­să artă mari­nă­reas­că de la mili­ta­rii Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le din Man­ga­lia, coor­do­nați de coman­do­rul Vasi­le Chirilă.

Prof. Ibo­lya Nego­i­ță, Dumi­ni­că, 3 mar­tie 2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply