Primăria Mangalia va extinde biobaza veche

0
67

În Pri­mă­ria Man­ga­lia se lucrea­ză, în aceas­tă peri­oa­dă, la un nou Regu­la­ment de ges­tio­na­re a popu­la­ţi­ei cani­ne, care să cuprin­dă atât regle­men­tă­ri­le vechi, apro­ba­te de con­si­li­i­le loca­le tre­cu­te, cât şi une­le noi, cum ar fi san­cţiu­ni­le ce urmea­ză să fie apli­ca­te în cazul stă­pâ­ni­lor cu câini neste­ri­li­za­ţi, care arun­că pe stra­dă puii aces­to­ra.

O ves­te proas­tă pen­tru man­ga­li­oţii care îşi puneau spe­ranţa într‑o bio­ba­ză nouă, care să adă­pos­teas­că câte­va sute de câini fără stă­pân: a „picat“ pro­iec­tul prin care, o local­ni­că, urma să done­ze un teren de câte­va mii de metri pătra­ţi.

Din decla­ra­ţi­i­le pur­tă­to­ru­lui de cuvânt al pri­mă­ri­ei, Doru Col­giu, tere­nul nu îi apa­rţi­nea în exclu­si­vi­ta­te per­soa­nei res­pec­ti­ve, ast­fel că ea nu a putut să facă actul de dona­ţie. În cazul în care acest pro­iect ar fi deve­nit unul via­bil, pe tere­nul cu pri­ci­na ar fi urmat să se înfi­inţe­ze, prin pri­mă­va­ră, o bio­ba­ză ase­mă­nă­toa­re celei de la Cer­na­vo­dă, inves­ti­ţie de 500.000 de euro şi cu o capa­ci­ta­te de pes­te 400 de locuri.

Până la înfi­inţa­rea unei bio­ba­ze ase­mă­nă­toa­re, la Man­ga­lia va fi extin­să actu­a­la incin­tă. „La ora actu­a­lă, Bio­ba­za Man­ga­lia poa­te găz­dui 50 de câini. Printr‑o vii­toa­re extin­de­re se va putea ajun­ge până la 400 de cape­te. Câi­nii vor fi prinşi, ste­ri­li­za­ţi, depa­ra­zi­ta­ţi şi daţi spre ado­pţie, inter­nă sau inter­na­ţio­na­lă. La cur­te, pro­pri­e­ta­rii vor tre­bui să îşi ste­ri­li­ze­ze ani­ma­le­le.

La bloc, iubi­to­rii de ani­ma­le vor tre­bui să îşi asu­me câi­nii comu­ni­tari pe care îi hră­nesc: aceş­tia vor pur­ta, la gât, o zgar­dă cu nume­le şi numă­rul de tele­fon al per­soa­nei ce le poar­tă de gri­jă. În cazul în care ani­ma­lul este prins pe stra­dă (şi nu este ţinut legat, într-un spa­ţiu ame­na­jat din faţa blo­cu­lui), apa­rţi­nă­to­rul va achi­ta san­cţiu­ni­le con­tra­venţio­na­le pre­vă­zu­te de noul regu­la­ment“, afir­mă Doru Col­giu.

Potri­vit ofi­ci­a­li­lor pri­mă­ri­ei, în Man­ga­lia, popu­la­ţia câi­ni­lor fără stă­pân a ajuns la cir­ca 3.000 de cape­te, timp în care numa­rul per­soa­ne­lor muş­ca­te de ani­ma­le­le fără stă­pân s‑a înmulţit simţi­tor.

Edi­tia de Sud, Marti, 5 mar­tie 2013.

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele