La Muzeul Callatis, DRAGOSTEA ÎN RAMĂ

0
275

Cu pri­le­jul Zilei Mondi­a­le a Tea­tru­lui, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Tea­trul „Tha­li­a­mar”, orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, 23 mar­tie 2013, ora 18.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, un spec­ta­col de tea­tru și ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei de pic­tu­ră „Dra­gos­tea în ramă”.

Pic­to­rul Gabriel Tora va expu­ne mai mul­te por­tre­te și lucrări mari­ne, iar tine­rii actori ai Tea­tru­lui „Tha­li­a­mar” vor inter­pre­ta rolu­ri­le din două pie­se de tea­tru: „Echi­voc”, de Dumi­tru Solo­mon, și „Doam­na și subre­ta”, de Noel Cla­ra­só, puse în sce­nă de Aura Stu­pa­ru Mir­cea. În dis­tri­bu­ție: Ana Maria Tudor, Iuli­a­na Xenia Turony, Cos­mi­na Cob­za­ru, Maria Maxim, Cris­ti­na Cuto­vea­nu, Lui­za Luca, Roxa­na Nea­gu și Laur Hor­net. Pre­țul bile­tu­lui de intra­re este 5 lei.

Refe­ri­tor la orga­ni­za­rea aces­tei mani­fes­tări cul­tu­ra­le, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a făcut urmă­toa­re­le pre­ci­zări: “Tea­trul este o artă care datea­ză din anti­chi­ta­te, iar cuvân­tul tea­tru este de ori­gi­ne gre­ceas­că. Vechii greci, cos­tu­mați cu blă­nuri, cân­tau și dan­sau în jurul unui altar, cu pri­le­jul ser­bă­ri­lor orga­ni­za­te în cin­stea zeu­lui Dio­nis. Ast­fel de mani­fes­tări tea­tra­le aveau loc în seco­lul VI a.Chr., secol în care, con­form izvoa­re­lor isto­ri­ce scri­se, gre­cii dorieni din Hera­cle­ea Pon­ti­că au înte­me­iat ceta­tea Cal­la­tis. În peri­oa­da care a urmat, s‑au con­stru­it amfi­tea­tre și acto­rii au înce­put să inter­pre­te­ze tex­te scri­se spe­cial pen­tru ei. Eschil, Sofo­cle și Euri­pi­de au pus baze­le tra­ge­di­ei cla­si­ce gre­cești, iar Aris­to­fan a rămas cunos­cut pen­tru come­di­i­le sale.

Hotă­rârea înfi­in­ță­rii unei zile mondi­a­le a tea­tru­lui a fost lua­tă în anul 1961, la Vie­na, la cel de-al IX-lea Con­gres Mondi­al al Insti­tu­tu­lui Inter­națio­nal de Tea­tru. Din anul 1962, Ziua Mondi­a­lă a Tea­tru­lui este săr­bă­to­ri­tă, în fie­ca­re an, la 27 mar­tie. În pre­zent, pes­te o sută de țări săr­bă­to­resc aceas­tă fru­moa­să artă, care datea­ză de pes­te două mile­nii și jumă­ta­te.

Pen­tru a mar­ca Ziua Mondi­a­lă a Tea­tru­lui, împre­u­nă cu dl pri­mar Cris­ti­an Radu și cu d‑na Aura Stu­pa­ru Mir­cea, am hotă­rât să orga­ni­zăm, la Muze­ul Cal­la­tis, acest spec­ta­col. Câți­va tineri actori ai Tea­tru­lui Tha­li­a­mar din Man­ga­lia, care au par­ti­ci­pat la diver­se con­cur­suri națio­na­le, la care au obți­nut și une­le pre­mii, vor juca în două pie­se scri­se de Dumi­tru Solo­mon și Noel Cla­rasó. Sco­pul meu este ace­la de a pro­mo­va, și cu oca­zia Zilei Mondi­a­le a Tea­tru­lui, patri­mo­ni­ul arhe­o­lo­gic al muze­u­lui cal­la­tian. Iubi­to­rii de tea­tru, pe care îi aștep­tăm sâm­bă­tă sea­ra, vor putea vedea și arte­fac­te­le anti­ce exis­ten­te în expo­zi­ția per­ma­nen­tă a Muze­u­lui Cal­la­tis”.

Joi, 21.02.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply