Tabere gratuite pentru elevii merituoşi din Mangalia

0
265

Con­si­li­e­rii locali din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, reu­ni­ţi, vineri, în cadrul unei şedinţe ordi­na­re, au dez­bă­tut şi adop­tat mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre cu carac­ter soci­al.

Unul din­tre pro­iec­te­le apro­ba­te se refe­ră la redu­ce­rea impo­zi­tu­lui pe clă­di­re, pen­tru cetă­ţe­nii care au exe­cu­tat lucrări de rea­bi­li­ta­re ter­mi­că, pe chel­tu­ia­lă pro­prie. Cei care doresc să bene­fi­cie­ze de aceas­tă măsu­ră a CL, tre­bu­ie să întoc­meas­că şi să depu­nă la sedi­ul Pri­mă­ri­ei o docu­men­ta­ţie spe­ci­fi­că.

     CL Man­ga­lia a mai apro­bat pro­iec­tul pri­vind acor­da­rea sub­venţi­ei la trans­por­tul public. Potri­vit edi­lu­lui Cris­ti­an Radu, 140 de copii ce pro­vin din fami­lii defa­vo­ri­za­te şi care locu­iesc în zone­le înde­păr­ta­te ale ora­şu­lui, bene­fi­ci­a­ză de trans­port gra­tu­it pen­tru a frec­ven­ta cur­su­ri­le şco­la­re. De ase­me­nea, copi­ii cu nevoi spe­ci­a­le sunt  trans­por­ta­ţi zil­nic către uni­tă­ţi­le şco­la­re cu regim spe­cial din Con­stanţa.

     Un alt docu­ment de pe ordi­nea de zi, ini­ţi­at de pri­ma­rul Man­ga­li­ei şi adop­tat de con­si­li­e­rii locali, vizea­ză tabe­re­le pen­tru sti­mu­la­rea ele­vi­lor cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ţă­tu­ră. În acest sens, pri­mii trei elevi cu rezul­ta­te deo­se­bi­te din cla­se­le V‑XI vor bene­fi­cia de o vacanţă gra­tu­i­tă, din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii, drept recom­pen­să pen­tru meri­te­le lor.

     În cadrul ace­le­ia­şi şedinţe s‑a mai apro­bat modi­fi­ca­rea regu­la­men­tu­lui de trans­port în regim de taxi. În acest sens, s‑a sta­bi­lit un tarif maxi­mal de 3,5 lei/km pen­tru taxi­me­tri­ş­tii care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

     Vineri, 22 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply