La Muzeul Callatis, simpozionul “1700 de ani de la promulgarea Edictului de la Milano”

0
236

 

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu: Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, orga­ni­zea­ză joi, 7 febru­a­rie 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul: „1700 de ani de la pro­mul­ga­rea Edic­tu­lui de la Mila­no”.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a făcut urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

Se împli­nesc, în aces­te zile, 1700 de ani de la pro­mul­ga­rea Edic­tu­lui de la Mila­no. Emis în febru­a­rie 313, acest docu­ment juri­dic a sepa­rat peri­oa­da Romei păgâ­ne de peri­oa­da Euro­pei creș­ti­ne.

Ini­ția­to­rul docu­men­tu­lui, împă­ra­tul Con­stan­tin cel Mare, a deve­nit împă­rat al Impe­ri­u­lui Roman de Răsă­rit pe 25 iulie 306 și a înce­tat din via­ță în ziua de 22 mai 337. În anul 312 s‑a con­ver­tit la creș­ti­nism, iar, după întâl­ni­rea din febru­a­rie 313 cu Lici­ni­us — împă­ra­tul Impe­ri­u­lui Roman de Apus (308–324), a pro­mul­gat Edic­tul de la Mila­no.

Un edict de tole­ran­ță ase­mă­nă­tor fuse­se emis în anul 311 și de împă­ra­tul Gale­riu, aflat la sfâr­și­tul vie­ții sale, după ce ani de zile pro­mul­ga­se mai mul­te edic­te prin care îi per­se­cu­ta­se pe creș­tini.

Edic­tul de la Mila­no este, de fapt, o scri­soa­re adre­sa­tă de Con­stan­tin cel Mare guver­na­to­ri­lor pro­vin­ci­i­lor pe care le con­tro­la și prin care le cerea aces­to­ra să înce­te­ze per­se­cu­ți­i­le creș­ti­ni­lor și să le redea pro­pri­e­tă­ți­le con­fis­ca­te. Cei mai mulți învă­țați au con­si­de­rat docu­men­tul ca fiind un Edict, prin care creș­ti­nis­mul a deve­nit o reli­gie ega­lă în drep­turi cu cele­lal­te cul­te din Impe­riu.

În anul 381, în tim­pul împă­ra­tu­lui Teo­do­sie cel Mare (379–395), creș­ti­nis­mul a deve­nit reli­gie de stat. Pen­tru fap­te­le sale creș­ti­nești, Con­stan­tin cel Mare a fost pro­cla­mat Sfânt în bise­ri­ci­le orto­do­xe, gre­co-cato­li­ce și în bise­ri­ci­le vechi orien­ta­le.

Mai tre­bu­ie sub­li­ni­at fap­tul că Sfân­tul Sinod al Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne a decla­rat anul 2013 ca An oma­gi­al al Sfin­ți­lor împă­rați Con­stan­tin și Ele­na.”

Invi­ta­tul de onoa­re al sim­po­zio­nu­lui este dr. Ghe­or­ghe Papuc, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic, direc­tor al Muze­u­lui de Isto­rie națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța în peri­oa­da 2002–2004 și direc­tor adjunct al ace­le­iași insti­tu­ții între anii 1989 – 2002 și 2004 – 2010.

Domnia sa le va vor­bi des­pre Edic­tul de la Mila­no, în cele mai mici deta­lii, ele­vi­lor Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, coor­do­nați de direc­tor prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță, ele­vi­lor Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, îndru­mați de direc­tor prof. Simo­na Cio­bă­nel și prof. Ibo­lya Nego­i­ță și ele­vi­lor Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, coor­do­nați de direc­tor prof. Cori­na Miha­la­che și prof. Flo­ren­tin Dobo­șe­riu.

Mier­curi, 06.02.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply