D.C. Dulcan: În spatele tuturor lucrurilor e Dumnezeu

0
215

E medic neu­ro­log şi psi­hia­tru, doc­tor în ştiin­ţe medi­ca­le, bun cunos­că­tor al filo­so­fi­ei şti­inţei şi pio­ni­er în scri­e­ri­le din dome­ni­ul con­ştiinţei.

O min­te stră­lu­ci­tă, cu o curi­o­zi­ta­te şti­in­ţifică ieşi­tă din comun, care nu înce­tea­ză să cau­te răs­puns la mari­le între­bări ale exis­tenţei. Nu doar distinc­ţiile medi­ca­le inter­na­ţio­na­le i‑au adus recu­noa­ş­te­rea, ci şi cura­jul de a răs­tur­na viziu­nea materia­listă asu­pra lumii, demon­strând, într‑o car­te publi­ca­tă pri­ma oară în 1981, că exis­tă o “min­te uni­versală”, care ordo­nea­ză şi co­or­donează toa­te lucru­ri­le din jur.

In­teligenţa mate­ri­ei”, car­tea ca­re a bul­ver­sat lumea şti­inţi­fi­că ro­mâ­nească, a fost best­se­l­le­rul ace­lor ani. Au exis­tat chiar voci care au considerat‑o dem­nă de pre­mi­ul Nobel.

Vă invi­tăm să citiți acest inter­viu extra­or­di­nar în revis­ta For­mu­la AS, Nr. 1054, 11.01.2013 — 17.01.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply