Mangalia: „Mercurialul“ Pieţei Centrale, afişat pe o plasmă ultramodernă

0
309

După inau­gu­ra­rea Pieţei Saturn, con­du­ce­rea Ser­vi­ci­u­lui Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat Man­ga­lia a dema­rat o acţiu­ne de rea­bi­li­ta­re şi reor­ga­ni­za­re a Pieţei Centrale.

Ast­fel, potri­vit direc­to­ru­lui ADPP Man­ga­lia, Cătă­lin Cor­naci, de la un număr ini­ţi­al de 30 de tara­be, în pre­zent, au mai rămas doar 13. „Am con­si­de­rat că aşa putem „aeri­si“ incin­ta pieţei, pen­tru că spa­ţi­ul deve­ni­se impro­priu, iar cetă­ţe­nii abia aveau loc să trea­că prin­tre tara­be. Avem şi alte două pieţe în Man­ga­lia, cea nou inau­gu­ra­tă de la Saturn şi Pia­ţa Sud.

Şi aici, numă­rul cli­enţi­lor este foar­te mare, iar pro­du­că­to­rii, care nu s‑au mai regă­sit în cen­tru, îşi vor putea găsi la fel de mulţi cli­enţi şi în cele­lal­te pieţe. Pe aceas­tă cale, doresc să îi invit pe pro­du­că­to­rii ade­vă­ra­ţi să ape­le­ze la noi, ADPP-ul, pen­tru că sun­tem des­chi­şi la ori­ce fel de cola­bo­ra­re“, a decla­rat, pen­tru „Edi­ţia de Sud“, Cătă­lin Cornaci.

În Pia­ţa Cen­tra­lă, va fi înfi­inţat un maga­zin api­col, iar raio­nul de lac­ta­te va fi extins.

Ca o nou­ta­te abso­lu­tă, tot aici, a fost insta­la­tă o plas­mă pe care vor rula „preţu­ri­le reco­man­da­te”. „Împre­u­nă cu pro­du­că­to­rii, am sta­bi­lit preţuri redu­se la o serie de ali­men­te de bază, cum ar fi car­to­fii, cea­pa, morco­vii etc. Aces­te preţuri vor apă­rea pe ecra­nul insta­lat în pia­ţă“, afir­mă Cătă­lin Cornaci.

Toa­te pieţe­le din Man­ga­lia vor avea o orga­ni­za­re simi­la­ră: tara­be pen­tru pro­du­că­tori, hale de car­ne, peş­te şi lac­ta­te şi, în curând, maga­zi­ne tip economat.

editiadesud.ro, dumi­ni­că, 27 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply