Regionalizarea, în varianta USL, va cupla Constanţa de Călăraşi, Ialomiţa şi Tulcea

0
92
Booking.com
Nicuşor Constantinescu, cu şanse reale să devină preşedintele regiunii de S‑E Dobrogea.
Nicuşor Constantinescu, cu şanse reale să devină preşedintele regiunii de S-E Dobrogea

Pen­tru Guver­nul Pon­ta şi pen­tru Româ­nia, anul 2013 va fi unul deci­siv. USL vrea să modi­fi­ce Con­sti­tu­ţia, regle­men­tând inclu­siv atri­bu­ţi­i­le preşe­din­te­lui şi posi­bi­li­ta­tea schim­bă­rii în Par­la­ment a deci­zi­i­lor Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le, iar în 2014 să orga­ni­ze­ze ale­geri regio­na­le pen­tru regiuni de dezvol­ta­re. Pro­ce­sul de refor­mă care vizea­ză admi­nis­tra­ţi­i­le publi­ce loca­le are ca pri­mă urgenţă regio­na­li­za­rea Româ­ni­ei, eta­pă care se poa­te înche­ia până la sfârşi­tul sesiu­nii par­la­men­ta­re din anul 2013, res­pec­tiv luna iulie.

Pen­tru înfi­inţa­rea regiu­ni­lor ca uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le ar fi nevo­ie de modi­fi­ca­rea Con­sti­tu­ţi­ei, pen­tru că teri­to­ri­ul Româ­ni­ei este împă­rţit în pre­zent în judeţe, muni­ci­pii, ora­şe, comu­ne şi sate. De pre­ci­zat că Legea nr.2/1968 pri­vind orga­ni­za­rea admi­nis­tra­ti­vă a teri­to­ri­u­lui Româ­ni­ei, a rămas aproa­pe neschim­ba­tă de pes­te patru dece­nii, modi­fi­că­ri­le adu­se între anii 1996–2008, ducând chiar la o invo­lu­ţie după ce au fost înfi­inţa­te, prin lege, mai mul­te comu­ne şi ora­şe.

Con­ti­nu­a­rea, în Repli­ca de joi, 27 dec.2012.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele