Orăşel de Crăciun pentru copiii de la Mangalia

0
336

Lumi­ni­le de săr­bă­toa­re s‑au aprins în ora­şul Man­ga­lia. Stâl­pii au fost împo­do­bi­ţi cu pes­te 700 de figu­ri­ne care anu­nţă sosi­rea Cră­ci­u­nu­lui. Pen­tru pri­ma oară, copi­ii au par­te de o super-sur­pri­ză. Înce­pând cu data de 6 decem­brie, a fost des­chis Oră­şe­lul Copi­i­lor.

Oră­şe­lul a fost ame­na­jat în faţa Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia şi va rămâ­ne des­chis până pe data de 7 ianu­a­rie.

Pe lân­gă tre­nu­leţe, caru­se­le, maşi­nu­ţe, pen­tru copii au fost ame­na­ja­te şi punc­te comer­ci­a­le unde sunt puse spre vân­za­re pro­du­se spe­ci­fi­ce săr­bă­to­ri­lor de iar­nă pre­cum mănu­şi şi fesuri cu Moş Cră­ciun sau glo­buri şi deco­ra­ţiuni pen­tru împo­do­bi­rea bra­du­lui.

Poa­te, cea mai mare încân­ta­re pen­tru copii, o vor repre­zen­ta cele două stan­duri pen­tru comer­ci­a­li­za­rea de arti­fi­cii care se vor des­chi­de, cât de curând, în Oră­şe­lul Copi­i­lor.

Este de menţio­nat că Pri­mă­ria a pus la dis­po­zi­ţia copi­i­lor care locu­iesc în zone înde­păr­ta­te mini­ca­re împo­do­bi­te de săr­bă­toa­re, pen­tru a le asi­gu­ra aces­to­ra trans­por­tul gra­tu­it până‑n oră­şel.

Ziua de Con­stan­ta, Vineri, 14 Decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.