Lecţie de istorie, la Muzeu: Despre primul război daco-roman

0
456

La Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia s‑a des­fă­șu­rat luni, 17 decem­brie 2012, înce­pând cu ora 12.00, sim­po­zio­nul: „1910 ani de la pri­mul răz­boi daco-roman”. Acti­vi­ta­tea face par­te din pro­iec­tul „Să cunoaș­tem isto­ria Dobro­gei”, unde par­te­neri sunt: Muze­ul „Cal­la­tis”, pri­mă­ria și toa­te cele trei licee din Man­ga­lia: Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” și Cole­gi­ul Eco­no­mic Mangalia.

Au fost pre­zenți: prof. Ibo­lya Nego­i­ță și elevi de la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, prof. Sil­via Cuseac și elevi ai Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, dar și elevi de la Școa­la Nr. 3 Man­ga­lia, veniți împre­u­nă cu dr. Mihai Ionescu.

În des­chi­de­rea mani­fes­tă­rii ști­in­ți­fi­ce, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a pre­zen­tat moti­ve­le orga­ni­ză­rii sim­po­zio­nu­lui, impor­tan­ța răz­bo­a­ie­lor daco-roma­ne pen­tru isto­ria româ­ni­lor și monu­men­tul tri­um­fal Tro­pa­e­um Tra­iani, res­ta­u­rat în anul 1977.

Con­si­li­e­rul Ovi­diu Miha­la­che a apre­ciat pro­iec­te­le deru­la­te la muze­ul cal­la­tian și i‑a asi­gu­rat pe orga­ni­za­to­rii sim­po­zio­nu­lui de sus­ți­ne­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu și pe vii­tor. Fiind de for­ma­ție mili­tar, dar și doc­to­rand în isto­rie, coman­do­rul Ovi­diu Miha­la­che a amin­tit de stra­te­gia rege­lui Dece­bal în lup­te­le cu Impe­ri­ul roman. În final a men­țio­nat că, în pri­mă­va­ră, Pri­mă­ria Man­ga­lia va orga­ni­za o excur­sie, pen­tru elevi, la Adamclisi.

Cer­ce­tă­to­rul ști­in­ți­fic dr. Ghe­or­ghe Papuc, invi­ta­tul de onoa­re la sim­po­zion, le‑a poves­tit ele­vi­lor des­pre pri­mul răz­boi daco-roman și des­pre rezul­ta­te­le cer­ce­tă­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce de la Adam­cli­si, în cei 38 de ani de acti­vi­ta­te. În con­ti­nu­a­re, le‑a vor­bit des­pre obiec­ti­ve­le arhe­o­lo­gi­ce care for­mea­ză un tri­unghi isos­cel: monu­men­tul tri­um­fal, mor­mân­tul coman­dan­tu­lui căzut în lup­tă și alta­rul ridi­cat pen­tru cin­sti­rea celor apro­xi­ma­tiv 4.000 de mili­tari romani, care și-au pier­dut via­ța în pri­mul răz­boi daco-roman.

Dr. Mihai Ione­scu, res­pon­sa­bi­lul ști­in­ți­fic al Muze­u­lui „Cal­la­tis”, a des­cris cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce pe care le‑a rea­li­zat la for­ti­fi­ca­ția ane­xă și la ape­duc­te­le cetă­ții Tro­pa­e­um Tra­iani. El a pre­zen­tat: pla­nuri ale cetă­ții, pro­fi­le­le sec­țiu­ni­lor arhe­o­lo­gi­ce, foto­gra­fii și mate­ri­a­le anti­ce des­co­pe­ri­te în tim­pul cer­ce­tă­ri­lor arheologice.

Gale­rie foto:

MangaliaNews.ro, Marti, 18.12.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply