CL Mangalia a aprobat taxele locale pentru anul 2013

0
242

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia s‑au reu­nit, vineri, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, în  cadrul căre­ia au adop­tat mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre cu carac­ter soci­al şi  administrativ. 

Unul din­tre pro­iec­te­le adop­ta­te se refe­ră la apro­ba­rea taxe­lor şi impo­zi­te­lor loca­le pen­tru anul 2013.

Con­form Hotă­rârii CL, taxe­le pen­tru eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­te­lor, a avi­ze­lor şi auto­ri­za­ţi­i­lor de con­stru­cţie se majo­rea­ză cu un pro­cent de 20%, însă taxa pe clă­di­re pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce rămâ­ne la nive­lul actual. 

Con­si­li­e­rii locali au mai hotă­rât că, pen­tru asi­gu­ra­rea  fon­du­ri­lor ce vor fi alo­ca­te pro­iec­te­lor de dezvol­ta­re comu­ni­ta­ră, este nece­sa­ră intro­du­ce­rea unor taxe spe­ci­a­le, în măsu­ră să con­tri­bu­ie la supli­men­ta­rea resur­se­lor bugetare.

Din aceas­tă cate­go­rie fac par­te taxa pen­tru cre­ş­te­rea gra­du­lui de lini­ş­te şi sigu­ranţa cetă­ţea­nu­lui, taxa de pro­mo­va­re a turis­mu­lui, pre­cum și taxa ver­de, care se apli­că dife­ren­ți­at în func­ție de acti­vi­ta­tea pres­ta­tă, atât per­soa­ne­lor fizi­ce, cât şi celor juridice.

Altă taxă loca­lă nou intro­du­să vizea­ză agen­ții eco­no­mici care  ampla­sea­ză sta­ții de tele­fo­nie mobi­lă, pe raza muni­ci­pi­u­lui Mangalia. 

În cadrul şedinţei de CL, s‑au mai adop­tat o serie de acte nor­ma­ti­ve care se refe­ră la anu­la­rea unor impo­zi­te loca­le.

Ast­fel, agenţii eco­no­mici care desfă­şoa­ră o acti­vi­ta­te per­ma­nen­tă sunt scu­ti­ţi de pla­ta vizei anu­a­le a auto­ri­za­ţi­ei de fun­cţio­na­re. Ace­ea­şi măsu­ră se apli­că şi agen­ți­lor eco­no­mici din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia care pres­tea­ză ser­vi­cii turis­ti­ce, mini­mum şase luni într-un an calendaristic. 

Pen­tru taxa de urgenţă pri­vind eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui de urba­nism în maxi­mum cinci zile lucră­toa­re s‑a luat deci­zia majo­ră­rii la 200 de lei, iar pen­tru taxa pri­vind auto­ri­za­ţia de con­stru­cţie — 1000 de lei.

Un alt pro­iect de hotă­râre adop­tat a vizat scu­ti­rea de la pla­ta chi­ri­ei pen­tru une­le locu­inţe apar­ținând muni­ci­pa­li­tă­ții, care sunt în folo­sinţa per­soa­ne­lor cu han­di­cap grav şi accentuat.

MangaliaNews.ro, Vineri, 21 decem­brie 2012.

(Sur­sa foto: Repli­ca, 22.12.2012).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply