CL Mangalia a aprobat măsurile de organizare a referendumului privind gazele de şist

0
232

Con­si­li­e­rii locali din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia au apro­bat, joi, într‑o şedinţă de înda­tă a CL modul de orga­ni­za­re a refe­ren­du­mu­lui local care va avea loc în data de 9 decem­brie, pe tema extra­cţi­ei gaze­lor de şist.

Ast­fel, s‑a sta­bi­lit că la data res­pec­ti­vă va avea loc “con­sul­ta­rea cetă­ţe­ni­lor cu domi­ci­li­ul sta­bil în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu pri­vi­re la ris­cul de afec­ta­re a pân­zei fre­a­ti­ce şi a turis­mu­lui, în urma exploa­tă­rii gaze­lor de şist din sudul lito­ra­lu­lui”.

Potri­vit Hotă­rârii CL, cu oca­zia refe­ren­du­mu­lui, cetă­ţe­nii sunt che­ma­ţi să se pro­nu­nţe cu “DA” sau “NU” la între­ba­rea: “Sun­teţi de acord cu ris­cul de afec­ta­re a pân­zei fre­a­ti­ce şi a turis­mu­lui pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în urma exploa­tă­rii gaze­lor de şist  din sudul lito­ra­lu­lui?”

Cu ace­ea­şi oca­zie, con­si­li­e­rii au mai apro­bat mode­lul lis­tei elec­to­ra­le supli­men­ta­re, tipul bule­ti­nu­lui, ştam­pi­le­le şi tim­bre­le auto­co­lan­te care se vor folo­si la refe­ren­du­mul din 9 decem­brie.

În pri­vinţa pro­gra­mu­lui calen­da­ris­tic pen­tru refe­ren­dum s‑a sta­bi­lit modul de infor­ma­re publi­că, înce­pe­rea cam­pa­niei pen­tru refe­ren­dum, mode­lul pro­ce­su­lui-ver­bal, nume­ro­ta­rea cir­cum­scri­pţi­i­lor şi sta­bi­li­rea măsu­ri­lor orga­ni­za­tori­ce.

Vota­rea va avea loc în data de 9 decem­brie la ora 7.00 şi se va înche­ia la ora 23.00.

În cadrul ace­le­ia­şi şedinţe a Con­si­li­u­lui Local s‑a mai apro­bat majo­ra­rea de la 35 de lei la 40 de lei fără TVA, defal­cat de 12 ori pe an, a cuan­tu­mu­lui aju­toa­re­lor de urgenţă acor­da­te per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi, gra­dul I şi II şi per­soa­ne­lor care au vâr­sta de pes­te 60 de ani şi nu rea­li­zea­ză veni­turi.

Tot­o­da­tă, s‑a apro­bat modi­fi­ca­rea de la 700 de lei la 800 de lei a limi­tei cuan­tu­mu­lui pen­si­ei, nece­sar acor­dă­rii aju­toa­re­lor pen­tru pen­sio­nari, pache­tul având valo­rea de 40 de lei, fără TVA.

Joi, 15 noiem­brie 2012,                              Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply