Noi reglementari pentru reabilitarea termica a locuintelor din fonduri publice

0
188

 

Guver­nul a apro­bat, in sedin­ta de astazi, 30 octom­brie a.c., pro­iec­tul de Ordo­nan­ta de Urgen­ta pro­pus de Minis­te­rul Dezvol­ta­rii Regio­na­le si Turis­mu­lui pen­tru modi­fi­ca­rea Ordo­nan­tei de Guvern nr. 18/2009 pri­vind cres­te­rea per­for­man­tei ener­ge­ti­ce a blo­cu­ri­lor de locu­in­te.

Am anun­tat, recent, ca Roma­nia a obti­nut acor­dul Comi­si­ei Euro­pe­ne de a finan­ta pro­iec­te­le de rea­bi­li­ta­re ter­mi­ca a blo­cu­ri­lor din fon­duri euro­pe­ne. In para­lel cu nego­ci­e­ri­le pur­ta­te cu CE, a fost nevo­ie sa punem la punct legi­sla­tia. Asa ca avem, de astazi, oda­ta cu tre­ce­rea prin Guvern a ordo­nan­tei ela­bo­ra­te de noi, regle­men­tari ce per­mit ca rea­bi­li­ta­rea sa se poa­ta face cu con­tri­bu­tie finan­ci­a­ra euro­pea­na, com­ple­ta­ta de o cota ce le revi­ne pri­ma­ri­i­lor, pre­cum si de o con­tri­bu­tie mini­ma a pro­pri­e­ta­ri­lor. Prac­tic, extin­zand sur­se­le de finan­ta­re, asi­gu­ram imbu­na­ta­ti­rea acce­su­lui la pro­gram a poten­ti­a­li­lor bene­fi­ci­ari”, a decla­rat minis­trul Edu­ard Hell­vig, la fina­lul sedin­tei de Guvern.

Sche­ma de finan­ta­re, care se refe­ra atat la lucra­ri­le de inter­ven­tie, cat si la rea­li­za­rea audi­tu­lui ener­ge­tic si a exper­ti­zei teh­ni­ce, este urma­toa­rea:

- 60% din finan­ta­re este asi­gu­ra­ta din fon­duri struc­tu­ra­le si de coe­ziu­ne ale Uniu­nii Euro­pe­ne si din alo­ca­tii de la buge­tul de stat;

- 40% repre­zin­ta con­tri­bu­tia insu­ma­ta a con­si­li­i­lor loca­le si a aso­ci­a­ti­i­lor de pro­pri­e­ta­ri­lor, ast­fel: con­tri­bu­tia pro­prie a auto­ri­ta­ti­lor admi­nis­tra­ti­ei publi­ce loca­le se sta­bi­les­te pe baza unor cri­te­rii socio – eco­no­mi­ce, in limi­ta a maxim 30% din valoa­rea activitatilor/lucrarilor, care se apro­ba prin hota­ra­re a con­si­li­i­lor locale/Consiliului Gene­ral al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti si, in com­ple­ta­re, din fon­dul de repa­ra­tii al aso­ci­a­ti­ei de pro­pri­e­tari con­sti­tu­it in acest sens. Cota de con­tri­bu­tie a pro­pri­e­ta­ri­lor nu poa­te fi mai mica de 10% din valoa­rea activitatilor/lucrarilor.

Pre­ve­deri

Noul act nor­ma­tiv pre­ve­de posi­bi­li­ta­tea pri­ma­ri­i­lor de a pre­lua si sar­ci­na finan­ci­a­ra a aso­ci­a­ti­i­lor de pro­pri­e­tari, dar cu recu­pe­ra­rea ulte­ri­oa­ra a sume­lor, in ter­men de maxim 10 ani.

Ordo­nan­ta excep­tea­za de la recu­pe­ra­rea aces­tor sume anu­mi­te cate­go­rii de per­soa­ne: 

a) per­soa­ne cu han­di­cap sau fami­lii cu per­soa­ne cu han­di­cap afla­te in intre­ti­ne­re;

b) per­soa­ne singure/ fami­lii care, in ulti­me­le trei luni ante­ri­oa­re efec­tu­a­rii anche­tei soci­a­le de catre auto­ri­ta­tea admi­nis­tra­ti­ei publi­ce loca­le, au rea­li­zat veni­turi medii nete luna­re pe per­soa­na singura/membru de fami­lie sub cas­ti­gul sala­ri­al mediu net pe eco­no­mie;

c) vete­rani de raz­boi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai aces­to­ra;

d) pen­sio­nari, indi­fe­rent de sta­tu­tul aces­to­ra, ale caror veni­turi medii nete luna­re pe per­soa­na singura/membru de fami­lie este sub cas­ti­gul sala­ri­al mediu net pe eco­no­mie;

In cazul aces­to­ra, chel­tu­ie­li­le sunt con­si­de­ra­te chel­tu­ieli de natu­ra soci­a­la.

De ase­me­nea, Ordo­nan­ta sta­bi­les­te ca blo­cu­ri­le ce urmea­za a fi supu­se rea­bi­li­ta­rii ter­mi­ce vor fi pri­o­ri­ti­za­te in func­tie de nivel de per­for­man­ta ener­ge­ti­ca (ince­pand cu blo­cu­ri­le de locu­in­te cele mai ine­fi­cien­te din punct de vede­re ener­ge­tic); numar de apar­ta­men­te (ince­pand cu blo­cu­ri­le de locu­in­te cu cel mai mare numar de apar­ta­men­te) si anul con­stru­i­rii (ince­pand cu blo­cu­ri­le de locu­in­te cu vechi­mea cea mai mare).

Ca ele­ment de nou­ta­te, am intro­dus in Ordo­nan­ta posi­bi­li­ta­tea finan­ta­rii rea­bi­li­ta­rii ter­mi­ce si pen­tru locu­in­te­le uni­fa­mi­li­a­le (adi­ca pen­tru case), dar si pen­tru locu­in­te soci­a­le si cele­lal­te uni­tati loca­ti­ve, afla­te in proprietatea/administrarea con­si­li­u­lui local, indi­fe­rent daca sunt ampla­sa­te in blo­curi de locu­in­te sau sunt locu­in­te uni­fa­mi­li­a­le. Au pri­o­ri­ta­te, insa, blo­cu­ri­le si locu­in­te­le fami­li­a­le”,  a ada­u­gat minis­trul dezvol­ta­rii regio­na­le si turis­mu­lui.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Ziua de Con­stan­ta, Marti, 30 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply