La Mangalia: Întâlnire a primarului cu directorii instituţiilor de învăţământ, pe tema prevenirii consumului de etnobotanice

0
185

          Dis­cu­ţii pe tema pre­ve­ni­rii con­su­mu­lui de etno­bo­ta­ni­ce, la Man­ga­lia       

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a avut vineri 19 octom­brie o întâl­ni­re cu direc­to­rii insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ pe tema pre­ve­ni­rii con­su­mu­lui şi vân­ză­rii de sub­stanţe etno­bo­ta­ni­ce în şco­li­le şi lice­e­le din oraş. La dis­cu­ţi­i­le desfă­şu­ra­te la Casa de Cul­tu­ră, au mai luat par­te inspec­to­rul Lili­a­na Timofte, din cadrul I.S.J. Con­stanţa, coman­dan­tul Poli­ţi­ei Man­ga­lia, Nico­lae Pes­ca­ru, pre­cum şi repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei, Con­si­li­u­lui Local şi Poli­ţi­ei loca­le.

Dez­ba­te­rea a vizat pro­ble­ma­ti­ca răs­pân­di­rii feno­me­nu­lui etno­bo­ta­ni­ce­lor, cu pre­că­de­re în uni­tă­ţi­le şco­la­re, ca urma­re a lip­sei de pre­o­cu­pări extra­ş­co­la­re, dar şi a depen­denţei cre­a­te. Muni­ci­pa­li­ta­tea împre­u­nă cu fac­to­rii deci­zio­nali din şcoli şi-au pro­pus imple­men­ta­rea unor măsuri de supra­ve­ghe­re a tutu­ror per­soa­ne­lor care frec­ven­tea­ză spa­ţi­i­le din incin­ta uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ. “Soli­cit pro­fe­so­ri­lor şi direc­to­ri­lor să anu­nţe ime­di­at orga­ne­le com­pe­ten­te des­pre ori­ce inci­dent pe aceas­tă temă. Tre­bu­ie să avem gri­jă să le ofe­rim copi­i­lor din Man­ga­lia con­di­ţii opti­me de învă­ţământ şi să încer­căm să îi pro­te­jăm de ori­ce ten­ta­ţii care le pot pune via­ţa în peri­col”, a decla­rat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Coman­dan­tul Poli­ţi­ei Man­ga­lia, Nico­lae Pes­ca­ru, a pre­ci­zat, în acest sens, că până acum nu s‑au înre­gis­trat cazuri de con­sum sau vân­za­re de etno­bo­ta­ni­ce în şcoli. “În ora­şul nos­tru nu exis­tă aşa-zise­le maga­zi­ne de vise. Totu­şi, Poli­ţia are cunoş­tinţă de per­soa­ne care încear­că să comer­ci­a­li­ze­ze ase­me­nea pro­du­se, dar ţinem feno­me­nul sub con­trol”, a menţio­nat Pes­ca­ru.

La întru­ni­re s‑a mai dis­cu­tat des­pre redu­ce­rea absen­te­is­mu­lui şi a aban­do­nu­lui şco­lar, trans­por­tul gra­tu­it pen­tru elevi şi pro­fe­sori, pre­cum şi des­pre măsu­ri­le de încă­l­zi­re a uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ pe dura­ta sezo­nu­lui rece.

19 octom­brie 2012                                                      Biro­ul de pre­să

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply