Expoziție temporară la Muzeul Callatis, dedicată Zilei Armatei Române (galerie foto)

0
418
MĂRTURII DESPRE EROII DIN ZONA MANGALIEI,
CARE AU LUPTAT ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

     Cu pri­le­jul zilei de 25 octom­brie – Ziua Arma­tei Româ­ne, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și Aso­ci­a­ția Națio­na­lă „Cul­tul Ero­i­lor” — sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, cu spri­ji­nul pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, orga­ni­zea­ză mier­curi, 24 octom­brie 2012, ora 10.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re „Măr­tu­rii des­pre ero­ii din zona Man­ga­li­ei, care au lup­tat în al doi­lea Răz­boi Mondial”.

     Expo­zi­ția face par­te din pro­iec­tul „Să des­co­pe­rim isto­ria Dobro­gei” și cuprin­de: maxi­ma­fi­lie și fila­te­lie, bre­ve­te și deco­ra­ții din al doi­lea Răz­boi Mondi­al, arti­co­le sca­na­te din revis­te mili­ta­re în care apar infor­ma­ții des­pre ero­ii din zona Man­ga­li­ei, foto­gra­fii cu monu­men­te­le ridi­ca­te în cin­stea ero­i­lor (în Man­ga­lia și în loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te), cores­pon­den­ța unor ostași în tim­pul răz­bo­i­u­lui și în tim­pul pri­zo­nie­ra­tu­lui și alte­le. Toa­te aces­te măr­tu­rii ne amin­tesc de patru din­tre ero­ii din cel de-al doi­lea Răz­boi Mondi­al: Husni Arif-Haci, Dăni­lă Bră­niș­tea­nu, Con­stan­tin Ninu și Ale­xan­dru Rădeanu.

     În des­chi­de­rea ver­ni­sa­ju­lui, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, va vor­bi des­pre sem­ni­fi­ca­ția Zilei Arma­tei Româ­ne și va face un scurt isto­ric al fap­te­lor de vite­jie ale osta­și­lor români, de la înfi­in­ța­rea Arma­tei Româ­ne moder­ne (1830) și până în prezent.

     Prof. Emil Ninu, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le „Cul­tul Ero­i­lor” — sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, va pre­zen­ta măr­tu­ri­i­le din care aflăm infor­ma­ții des­pre ero­ii din cel de-al doi­lea Răz­boi Mondi­al, expu­se la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Mangalia.

     La ver­ni­saj vor fi pre­zenți elevi ai Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, înso­țiți de direc­tor prof. Simo­na Cio­bă­nel și prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, elevi ai Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, împre­u­nă cu direc­tor prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță și elevi ai Lice­u­lui teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, coor­do­nați de direc­tor prof. Cori­na Mihalache.

MangaliaNews.ro, Marti, 23.10.2012. (Comu­ni­cat de pre­sa al Muze­u­lui “Cal­la­tis”).

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply